Magnet.me  -  The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

Logo Beslist

Beslist

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Dagelijks zet zij haar online marketing expertise in om webshops en kopers samen te brengen. Met het assortiment van duizenden webshops biedt beslist.nl de consument een optimaal aanbod in een betrouwbare winkelomgeving. Deze bedrijfspagina is automatisch gegenereerd en bevat daarom nog weinig informatie. Je vindt meer informatie over ‘bedrijfsnaam’ op hun website: ‘’Carrierewebsite’’

Retail
Arnhem, NL
100 employees

Beslist

Share:

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Dagelijks zet zij haar online marketing expertise in om webshops en kopers samen te brengen. Met het assortiment van duizenden webshops biedt beslist.nl de consument een optimaal aanbod in een betrouwbare winkelomgeving. Deze bedrijfspagina is automatisch gegenereerd en bevat daarom nog weinig informatie. Je vindt meer informatie over ‘bedrijfsnaam’ op hun website: ‘’Carrierewebsite’’

Retail
Arnhem, NL
100 employees

Your career starts on Magnet.me

Create a profile and receive connection requests from interested companies.

Interesting to know

This company page was generated automatically and therefore features only limited information. Find out more about Beslist on their company website:


This company page was generated automatically and therefore features only limited information. Find out more about Beslist on their company website: