Voorwaarden White Label Digital Career Events

Deze voorwaarden hebben betrekking op levering van één of meerdere White Label Digital Career Events door Magnet.me.

1. Informatie over Magnet.me

De White Label Digital Career Events worden geleverd door Magnet.me NL B.V. ("Magnet.me"), gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3011 KD) Rotterdam aan de Goudsesingel 200. Magnet.me's KvK-nummer is 63642328 en Magnet.me's BTW-nummer is NL.8553.29.993B.01.

2. Definities

Deelnemers

Werkzoekenden die zich hebben geregistreerd voor- en deelnemen aan een White Label Digital Career Event.

White Label Digital Career Event

Een online evenement wat Magnet.me faciliteert voor de Klant voor wervingsdoeleinden en/of employer branding doeleinden van de Klant.

Klant

De rechtspersoon zoals in het Orderoverzicht gedefinieerd, die één of meerdere White Label Digital Career Events afneemt van Magnet.me.

Orderoverzicht

Het orderoverzicht waarin onder andere de Klant wordt gedefinieerd, het aantal White Label Digital Career Events dat de Klant afneemt en de kosten worden vermeld.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Klant en Magnet.me, bestaande uit het Orderoverzicht en de Voorwaarden.

Pakket

Het pakket dat per White Label Digital Career Event wordt afgenomen door de Klant, zoals gespecificeerd onder "Products & Services" in het Orderoverzicht en als beschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden.

Voorwaarden

Deze voorwaarden.

In geval van een ongedefinieerd begrip in deze Voorwaarden, dan heeft dat begrip dezelfde betekenis als in Aankoopvoorwaarden van Magnet.me.

3. Pakket

Basic Package

Een intake call, de technische facilitatie van het White Label Digital Career Event met onder andere een main stage, de mogelijkheid tot het organiseren van breakout sessions, een employer booth en/of 1-on-1 networking speed dates, het maken van een draaiboek voor het White Label Digital Career Event, de registratie van Deelnemers, het organiseren van een briefing en een technische test voor zowel het (recruitment) team als de sprekers, live support tijdens het White Label Digital Career Event, het versturen van maximaal drie e-mails naar de Deelnemers voorafgaand aan het White Label Digital Career Event.

Complete Package

Alles zoals beschreven onder "Basic package" hierboven, aangevuld met: twee Promoted job credits en drie Outsources messaging credits voor de promotie van het White Label Digital Career Event, op maat gemaakt promotiemateriaal dat de Klant kan gebruiken voor de verspreiding op de eigen (social media) kanalen, een maken van een digital goodie bag met daarin onder andere een samenvatting van het White Label Digital Career Event en een bewerkte video van de belangrijkste presentatie of sessie.

Complete Package + aftermovie

Alles zoals beschreven onder "Complete package" hierboven, aangevuld met: een op maat gemaakte aftermovie van het White Label Digital Career Event van ongeveer twee minuten.

4. Programmering & planning

4.1 Programmering

De Klant is volledig verantwoordelijk voor de programmering van het White Label Digital Career Events.

4.2 Planning

Op het moment dat de Klant een White Label Digital Career Event heeft gekocht, dan is zij zelf verantwoordelijk voor het plannen van het White Label Digital Career Event. De planning gaat in samenspraak met Magnet.me.

4.3 Termijn houden White Label Digital Career Event

Een White Label Digital Career Event moet twaalf (12) maanden na het sluiten van de Overeenkomst worden gehouden. Na twaalf (12) maanden vervallen alle verplichtingen van Magnet.me uit hoofde van deze Overeenkomst, zonder voor de Klant recht op restitutie van de kosten.

5. Aantal Deelnemers

Het aantal Deelnemers is van veel factoren afhankelijk, waarvan de meeste buiten de invloedssfeer van Magnet.me liggen. Daarom geeft Magnet.me geen enkele garantie op het aantal Deelnemers dat meedoet aan een White Label Digital Career Event.

Kosten & betaling

De Klant zal de kosten als vermeld in het Orderoverzicht binnen dertig (30) dagen voldoen na ontvangst van een factuur van Magnet.me.

7. Annulering

Het is mogelijk voor de Klant om een White Label Digital Career Event te annuleren. Indien de annulering plaatsvindt tot veertien (14) dagen voor het White Label Digital Career Event, dan is het mogelijk het White Label Digital Career Event te verplaatsen naar een nieuwe datum, die in samenspraak met Magnet.me wordt gekozen. In het geval er sprake is van een White Label Digital Career Event met een Complete package en de Promoted job credits en/of Outsourced messaging credits al zijn ingezet, dan ontvangt de Klant geen nieuwe Promoted job credits en/of Outsourced messaging credits. Als de annulering plaatsvindt binnen veertien (14) dagen voor het White Label Digital Career Event, dan heeft de Klant geen recht op verplaatsing van het White Label Digital Career Event of restitutie van de kosten.

8. Aansprakelijkheid

Magnet.me is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de organisatie en/of facilitatie van het White Label Digital Career Event voor zover deze niet direct valt aan te rekenen aan Magnet.me. Magnet.me is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die door Klant wordt geleden en die voortvloeit door het gebruik van externe software, zoals Hopin, voor de organisatie van het Digital Career Event.

9. Rechtskeuze en bevoegde rechter

9.1 Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Bevoegde rechter

Alle geschillen welke betrekking hebben op, voortvloeien uit, of verband houden met deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

10. Slotbepalingen

10.1 Niet overdraagbaar

Het is de Klant niet toegestaan enige rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst over te dragen zonder expliciete toestemming van Magnet.me.

10.2 Nietigheid of vernietigbaarheid

De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen uit deze Overeenkomst zal geen effect hebben op de geldigheid van andere bepalingen in deze Overeenkomst.

10.3 Vervangende bepaling

Indien een bepaling uit deze Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de nietige of vernietigde bepaling rekening zal worden gehouden.

10.4 Kopjes

Het gebruik van kopjes in deze Overeenkomst is enkel voor leesgemak en mogen niet gebruikt worden ter interpretatie van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen.