Magnet.me Aankoopvoorwaarden

Deze Aankoopvoorwaarden hebben betrekking op de levering van Producten & Diensten door Magnet.me.

1. Informatie over Magnet.me

De Producten & Diensten worden geleverd door Magnet.me ("Magnet.me").

Indien de Klant is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, worden de Producten & Diensten geleverd door Magnet.me Ltd., gevestigd te Londen en kantoorhoudende te 501 Pillbox, 115 Coventry Road (EC 6GG). Magnet.me Ltd.'s company number is 09512507 en Magnet.me Ltd.'s BTW-nummer is 228 7358 80.

Indien de Klant is gevestigd in Nederland of in enig ander deel van de wereld, worden de Producten & Diensten geleverd door Magnet.me NL B.V. , gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3011 KD) Rotterdam aan de Goudsesingel 200. Magnet.me NL B.V.'s KvK-nummer is 63642328 en Magnet.me NL B.V.'s BTW-nummer is NL.8553.29.993B.01.

2. Definities

Aankoopvoorwaarden

Deze voorwaarden.

Connectie

Een Lid die met de Klant is verbonden via de Website.

Producten & Diensten

De diensten die de Klant ontvangt, zoals gespecificeerd onder "Products & Services" in het Orderoverzicht en als beschreven in artikel 3 van deze Aankoopvoorwaarden.

Klant

De rechtspersoon zoals in het Orderoverzicht gedefinieerd, die de Producten & Diensten afneemt van Magnet.me. Indien de Klant een vertegenwoordiger is van een werkgever die Magnet.me wenste te gebruiken, dan houdt "Klant" in bepaalde gevallen ook de klant die wordt vertegenwoordigd in.

Orderoverzicht

Het orderoverzicht waarin onder andere de Klant wordt gedefinieerd, de Producten & Diensten worden weergegeven en de kosten worden vermeld.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen de Klant en Magnet.me, bestaande uit het Orderoverzicht en de Aankoopvoorwaarden voor de levering en het gebruik van de Producten & Diensten.

Vacature

Een vacature voor een baan, stage of een (carrière) evenement van de Klant die wordt aangeboden op de Website, bestaande uit een titel, omschrijving, (start)datum en andere relevante data.

Indien je een ongedefinieerd begrip vindt in deze Aankoopvoorwaarden, dan heeft dat begrip dezelfde betekenis als uiteengezet in onze Servicevoorwaarden voor werkgevers.

3. Producten & Diensten

Company spotlight email

Een door Magnet.me op maat gemaakte e-mail met content over de Klant die naar een door de Klant gespecificeerd aantal Leden wordt verstuurd. De betreffende e-mail wordt in onderling overleg opgemaakt en verstuurd wanneer deze is goedgekeurd door de Klant.

Continuous outsourced messaging

Indien aangegeven in het Orderoverzicht, zal Magnet.me wekelijks berichten versturen aan tot tien (10) Leden namens de Klant ter promotie van een door de Klant te specificeren Vacature.

Employer branding slot

Tot 1.000.000 vertoningen van de bedrijfsnaam en/of het bedrijfslogo van de Klant, via nader te bepalen marketingkanalen, zowel online als offline, zowel op Magnet.me als daarbuiten.

Job sync

Indien aangegeven in het Orderoverzicht, zal Magnet.me minstens één keer per twee weken een door de Klant gespecificeerde website (of url) raadplegen om vervolgens de vacatures en/of (carrière) evenementen die op die bewuste website (of url) staan op de Website te plaatsen.

Magnet.me basics

Indien aangegeven in het Orderoverzicht heeft de Klant hiermee toegang tot bepaalde features en/of tools die horen bij de Organisatiepagina, zoals, maar niet uitsluitend, het toevoegen van een of meer foto's, een of meer testimonials, een video en frequently asked questions.

Office photos

Indien aangegeven in het Orderoverzicht, zal Magnet.me een fotograaf inhuren, die in samenspraak met de Klant foto's ("Office photos") zal maken van het kantoor van de Klant en zal vervolgens een selectie van maximaal vijftien (15) foto's, die is gemaakt door de Klant en Magnet.me, uploaden naar de Organisatiepagina van de Klant. Het intellectueel eigendom van de Office photos wordt expliciet niet overgedragen aan de Klant, maar het is de Klant wel toegestaan de Office photos te gebruiken voor social media of de eigen website. Het is niet toegestaan om Office photos te gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals voor drukwerk of advertenties, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Magnet.me.

Office video

Indien aangegeven in het Orderoverzicht, zal Magnet.me een filmproductie team in huren, die in samenspraak met de Klant een video ("Office video") zal maken van het kantoor van de Klant en zal deze vervolgens uploaden naar de Organisatiepagina van de Klant. Het intellectueel eigendom van de Office video wordt expliciet niet overgedragen aan de Klant, maar het is de Klant wel toegestaan de Office video te gebruiken voor social media of de eigen website. Het is niet toegestaan om de Office video te gebruiken voor marketingdoeleinden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Magnet.me.

Outsourced messaging credit

Een credit die recht geeft op het via de Website (laten) versturen van berichten aan tot dertig (30) Leden namens de Klant ter promotie van een door de Klant te specificeren Vacature. Een Outsourced messaging credit kan twaalf (12) maanden lang na aanschaf ervan worden ingezet, waarna deze vervalt zonder dat de Klant recht heeft op restitutie.

Promoted company

Het extra onder aandacht brengen onder een door de Klant gespecificeerde doelgroep, door bijvoorbeeld meer connectieverzoeken te versturen via de Website, met als doel het aantal Connecties van de Klant te vergroten. De Promoted company feature kan twaalf (12) maanden lang na aanschaf ervan worden ingezet, waarna deze vervalt zonder dat de Klant recht heeft op restitutie.

Promoted job credit

Een credit die recht geeft op het inzetten van een promoted job ("Promoted job"), waarbij een Vacature voor een periode van dertig (30) dagen extra onder aandacht wordt gebracht onder een door de Klant gespecificeerde doelgroep, door ondere andere deze vaker te e-mailen naar bepaalde Leden en prominenter te tonen op de Website. Een Promoted job credit kan twaalf (12) maanden lang na aanschaf ervan worden ingezet, waarna deze vervalt zonder dat de Klant recht heeft op restitutie.

Promoted job slot

De mogelijkheid om op enig moment een Vacature toe te voegen aan een promoted job slot ("Promoted job slot") en daarmee in te zetten als "Promoted job", waarbij de betreffende Vacature extra onder aandacht wordt gebracht onder een door de Klant gespecificeerde doelgroep zolang de de betreffende Vacature toegevoegd is aan het Promoted job slot, door ondere andere deze vaker te e-mailen naar bepaalde Leden en prominenter te tonen op de Website. Per Promoted job slot is het mogelijk om één Vacature toe te voegen. De Klant kan op enig moment de Vacature die is toegevoegd aan een Promoted job slot wijzigen.

4. Duur en opzegging

4.1. Aanvang en duur

Deze Overeenkomst vangt aan op het moment dat deze wordt ondertekend door de Klant, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen, en wordt aangegaan voor ofwel één (1) maand ofwel twaalf (12) maanden. De duur van de overeenkomst wordt in het Orderoverzicht gedefinieerd onder "Products & Services", achter de individuele producten en/of diensten door de aanduiding "monthly" indien de duur van de overeenkomst één (1) maand betreft en door de aanduiding "annually" als de duur van de overeenkomst twaalf (12) maanden betreft.

4.2. Automatisch doorlopen van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst wordt na afloop automatisch verlengd voor dezelfde periode tegen dezelfde Voorwaarden, totdat de Overeenkomst wordt opgezegd (zie hiervoor artikel 4.3). Bij automatische verlenging geldt dat alle Producten & Diensten in opeenvolgende overeenkomsten doorlopen, behalve de Producten & Diensten waarbij in het Orderoverzicht expliciet "One-time" staat vermeld.

4.3. Opzegging

Indien de Klant besluit deze Overeenkomst niet automatisch te willen verlengen, dient de klant dit kenbaar te maken door per afgenomen Product en Dienst de automatische verlenging uit te schakelen. Dit kan de Klant doen onder het menu "Instellingen" (Settings) / "Producten" (Products) / "Producten bekijken" (View your products) in het Magnet.me account van de Klant. Per Product of Dienst geldt een opzegtermijn van dertig (30) dagen voor de automatische verlengingsdatum. Deze is te vinden in het Magnet.me account onder "Status" in het menu "Producten" (Products). Voor het gemak is vervroegde opzegging mogelijk en toegestaan, echter is de Klant niet gerechtigd tot enige vorm van restitutie.

4.4. Opzegging door Magnet.me

Magnet.me is bevoegd deze Overeenkomst per direct en eenzijdig op te zeggen indien de Klant niet conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een/of andere relevante wetgeving met Lidgegevens omgaat, de Website en/of Producten & Diensten gebruikt voor andere doeleinden dan voor de directe werving en/of arbeidsmarktcommunicatie van de Klant zelf of niet voldoet aan de verplichting als opgenomen in artikel 5.1.

5. Kosten en betaling

5.1 Factuur

De Klant zal de kosten als vermeld in het Orderoverzicht binnen dertig (30) dagen voldoen na ontvangst van een factuur van Magnet.me.

6. Rechtskeuze en bevoegde rechter

6.1 Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Bevoegde rechter

Alle geschillen welke betrekking hebben op, voortvloeien uit, of verband houden met deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

7. Slotbepalingen

7.1. Niet overdraagbaar

Het is Klant niet toegestaan enige rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst over te dragen zonder expliciete toestemming van Magnet.me.

7.2. Nietigheid of vernietigbaarheid

De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen uit deze Overeenkomst zal geen effect hebben op de geldigheid van andere bepalingen in deze Overeenkomst.

7.3. Vervangende bepaling

Indien een bepaling uit deze Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de nietige of vernietigde bepaling rekening zal worden gehouden.

7.4. Kopjes

Het gebruik van kopjes in deze Overeenkomst is enkel voor leesgemak en mogen niet gebruikt worden ter interpretatie van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen.

7.5. Elektronische communicatie

Met schriftelijke communicatie wordt in deze Overeenkomst eveneens verstaan: per e-mail.