Magnet.me Servicevoorwaarden voor Werkzoekenden

Welkom en bedankt voor het gebruiken van Magnet.me! Deze Servicevoorwaarden bevatten de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elk gebruik van ons Platform en onze Services.
Lees deze Voorwaarden goed door. Door je te registreren voor, toegang te krijgen tot, browsen en/of anderszins gebruik te maken van de Magnet.me Service, erken je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt aan gebonden te zijn. Als je hier niet mee instemt, dien je het Platform of de Service niet te bezoeken, te bekijken of anderszins te gebruiken.

1. Inleiding

1.1 Missie

De missie van Magnet.me is om het voor jou makkelijker te maken om een ​​baan te vinden waar je van houdt. Tegelijkertijd willen we het voor bedrijven - van startups tot multinationals - gemakkelijker maken om het juiste talent aan te trekken. Om dit te realiseren bieden we een scala aan diensten via ons Platform.

1.2 Reikwijdte

Dit zijn de Voorwaarden voor de Service met de naam Magnet.me, die wordt aangeboden door Magnet.me ("Magnet.me").

Indien het Lid is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, wordt de Service aangeboden door Magnet.me Ltd., gevestigd te Londen en kantoorhoudende te 501 Pillbox, 115 Coventry Road (EC 6GG). Magnet.me Ltd.’s company number is 09512507 en Magnet.me Ltd.’s BTW-nummer is 228 7358 80.

Indien het Lid is gevestigd in Nederland of in enig ander deel van de wereld, wordt de Service aangeboden door Magnet.me NL B.V., gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3011 KD) Rotterdam aan de Goudsesingel 200 Magnet.me NL B.V.’s KvK-nummer is 63642328 en Magnet.me NL B.V.’s BTW-nummer is NL.8553.29.993B.01.

2. Definities

Account

Het (primaire) middel waardoor een Lid toegang heeft tot het Platform via zijn / haar Login gegevens.

Content

Alle gegevens en informatie die beschikbaar is via de Magnet.me Service of enige wijze opgenomen is in de Website, Platform, blogs, artikelen, documenten, presentaties, afbeeldingen of ander informatiemateriaal.

Employer

Een organisatie die het Platform gebruikt voor werving en/of employer branding.

Inloggegevens

Een combinatie van het e-mailadres en wachtwoord van een Lid waarmee het Lid toegang heeft tot zijn/haar Account. Als een Lid zijn/haar account heeft geregistreerd door middel van een Account bij bepaalde sociale netwerkservices van derden, zoals Facebook of Google, zal dit account dienen als aanmeldingsgegevens.

Magnet.me Materialen

De visuele interfaces, grafische afbeeldingen, ontwerpen, systemen, methoden, informatie, computercode, software, services, "look and feel", organisatie, compilatie van inhoud, code, gegevens en alle andere elementen van de Magnet.me Services.

Lid

De natuurlijke persoon die deze Voorwaarden heeft geaccepteerd.

Lidgegevens

Bestanden en andere digitale gegevens en informatie die door een Lid naar het Platform wordt geüpload.

Platform

De Magnet.me applicatie die toegankelijk is via de Website of via onze mobiele applicaties.

Magnet.me Service

De Website, het Platform, de Inhoud en alle inhoud, services en/of gebruiksmogelijkheden die beschikbaar zijn via het Platform.

Voorwaarden

Deze Servicevoorwaarden.

Website

De website die toegankelijk is via de url https://magnet.me.

3. Relevantie

3.1 Wettelijk bindende overeenkomst

Wanneer deze Voorwaarden door jou worden geaccepteerd (zoals hierboven gedefinieerd) vormen deze voorwaarden een juridisch bindend contract tussen jou en Magnet.me.

3.2 Het niet eens zijn met deze Voorwaarden

In het geval dat je het niet eens is met (delen van) deze Voorwaarden, kan je een schriftelijk verzoek indienen bij Magnet.me voor andere bepalingen. Dit kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar info@magnet.me.

4. Wijziging van deze voorwaarden

Magnet.me behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen door deze wijzigingen op of via het Platform of de Magnet.me Service te plaatsen. Controleer deze Voorwaarden daarom regelmatig op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van de Magnet.me Service nadat dergelijke wijzigingen zijn geplaatst (zoals hierboven bepaald), vormt jouw bindende aanvaarding van dergelijke wijzigingen. Dergelijke gewijzigde Voorwaarden zijn automatisch van kracht zodra (i) je de Magnet.me Service blijft gebruiken, of (ii) 30 dagen na plaatsing van dergelijke gewijzigde Voorwaarden op of via het Platform. Niettegenstaande het voorgaande, zal de oplossing van geschillen die tussen jou en Magnet.me ontstaan, worden beheerst door de Voorwaarden die golden op het moment dat een voornoemd geschil ontstond.

5. Onze verantwoordelijkheden

5.1 Levering van de Magnet.me Service

Magnet.me stelt de Magnet.me Service beschikbaar aan een Lid conform deze Voorwaarden.

5.2 Bescherming van Lidgegevens

Magnet.me zal administratieve, fysieke en technische waarborgen handhaven voor de bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van Lidgegevens. Die waarborgen omvatten, maar zijn niet beperkt tot maatregelen om toegang tot, gebruik, wijziging of openbaarmaking van Lidgegevens door Magnet.me personeel te voorkomen, met uitzondering van (a) om de Magnet.me Services te leveren en om service- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken, (b) zoals wettelijk verplicht of (c) als een Lid dit uitdrukkelijk schriftelijk toestaat.

Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, verleent een Lid Magnet.me een algemene machtiging in de zin van artikel 28, lid 2, van Verordening (EU) 2016/679 om gegevensverwerkers aan te trekken voor het leveren van de Magnet.me Service. Magnet.me zal het Lid op de hoogte brengen van wijzigingen in dergelijke gegevensverwerkers in overeenstemming met de procedure voor het wijzigen van deze Voorwaarden zoals bepaald in sectie 4 van deze Voorwaarden.

Lijst van gegevensverwerkers:

6. Gegevens van Leden

6.1 Beschouwd worden als Lid

Bepaalde gebruiksmogelijkheden, functies, onderdelen of elementen van de Magnet.me Services kunnen alleen worden gebruikt of geopend voor houders van een Account. De persoon die een Account wenst aan te maken, moet:

  1. Het aanmeldingsformulier op de website invullen; en
  2. Deze Voorwaarden accepteren door op 'Registreren' of een vergelijkbare knop te klikken.

Vanaf het moment dat de persoon dit proces heeft voltooid, wordt hij/zij beschouwd als een Lid.

6.2 Nauwkeurige en juiste Informatie

Een Lid geeft Magnet.me een garantie dat alle Informatie die een Lid heeft ingevoerd in het aanmeldingsformulier en/of geüpload heeft naar het Platform (Lidgegevens) juist en waar is. Indien Magnet.me een valide reden heeft om aan te nemen dat de informatie die door een Lid is verstrekt onvolledig, onwaar, misleidend of onjuist is, heeft Magnet.me het recht om de informatie te verwijderen en, indien zij dit wenst, het Account van het betreffende Lid te termineren.

6.3 Beperking om een ​​Account aan te maken onder de naam van iemand anders

Het is niet toegestaan ​​om een ​​Account te maken onder de naam van iemand anders tenzij deze persoon toestemming heeft gegeven om dit te doen.

6.4 Vertrouwelijkheid van het wachtwoord van een Lid

Een Lid is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar wachtwoord, dat toegang geeft tot zijn/haar Account. Het is een Lid onder geen enkele omstandigheden toegestaan ​​toegang te verlenen tot zijn/haar Account aan een externe organisatie.

6.5 Persoonlijke Account

Een Account wordt toegewezen aan een bepaalde individuele persoon en is niet overdraagbaar.

6.6 Terminatie van Account

Een Lid kan zijn/haar Account termineren door de aangegeven stappen te volgen nadat hij/zij op "Account verwijderen" in het gedeelte "Persoonlijke instellingen" van het Platform heeft geklikt. Magnet.me zal alle Lidgegevens verwijderen na de terminatie van zijn/haar Account.

6.7 Terminatie van Account door Magnet.me

Magnet.me heeft het recht om het Account van een Lid te beëindigen zonder opgaaf van reden, op elk moment, met of zonder kennisgeving.

7. Gebruik van het platform

7.1 Aanmerking om het Platform te gebruiken

Alleen studenten die ouder zijn dan 16 jaar komen in aanmerking om het Platform te gebruiken.

7.2 Beperkingen van gebruik

Het is een Lid niet toegestaan ​​om de website en / of het platform te gebruiken:

  1. Voor elk onwettig doel;
  2. Voor elke directe of indirecte commerciële doeleinden;
  3. Op welke manier dan ook resulterend in een verminderde functionaliteit van de Website of een manier die schade kan toebrengen aan de functionaliteit van de Website of het Platform;
  4. Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of andere bestanden of software die schade toebrengen aan de functionaliteit van de Website of Platform, andere Leden en/of Werkgevers;
  5. Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal naar het Platform dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend is voor de natuur of dat kan leiden tot irritatie, overlast of onnodige commotie;
  6. “Scrapen”, “crawlen” of “spideren” van gegevens die beschikbaar zijn op de Website of het Platform; en/of
  7. Op een manier die resulteert in een inbreuk op enig recht van een persoon of rechtspersoon

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Magnet.me's Intellectuele eigendomsrechten

De Magnet.me Service, Magnet.me Materialen, Magnet.me handelsnamen en handelsmerken en alle onderdelen of elementen daarvan zijn uitsluitend en exclusief eigendom van - en worden beheerd door Magnet.me. Elke commerciële of promotionele distributie, publicatie of exploitatie van de Magnet.me Materialen is ten strengste verboden, tenzij je hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Magnet.me hebt ontvangen. Magnet.me behoudt alle rechten op de Magnet.me Service, Magnet.me Materialen en Magnet.me handelsnamen en handelsmerken die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn benoemd.

8.2 Verboden om te downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar te maken

Het is uitdrukkelijk verboden om bestanden, software of materialen te downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar te maken, inclusief de Magnet.me Materialen die beschikbaar zijn op de Website en/of het Platform.

8.3 Verboden om de broncode te kopiëren, aan te passen of te gebruiken

Het is verboden om de broncode van de Website te wijzigen, om het te gebruiken als basis voor enig werk of om de broncode op enigerlei wijze te verkrijgen of te verkopen, te vestigen, in sublicentie te geven, over te dragen of enig recht op de informatie of broncode te vestigen.

9. Privacy

Magnet.me neemt de privacy van haar leden zeer serieus. Magnet.me's Privacybeleid wordt hierbij opgenomen in deze Voorwaarden. Lees het Privacybeleid zorgvuldig door, aangezien dit van toepassing is op de verzameling, het gebruik, de verwerking en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens van Leden van Magnet.me.

10. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

10.1 Disclaimer

Magnet.me levert de Website, het Platform en de Service op een "as is"-basis en geeft geen enkele verklaring, voorwaarden, garanties of andere voorwaarden in natura met betrekking tot de Magnet.me Service, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van toereikende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of dat het geen inbreuk maakt op enig recht.

10.2 Geen aansprakelijkheid

Magnet.me aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, Platform en/of Magnet.me Service.

11. Toepasselijk recht, forumkeuze, nietige en vernietigbare voorwaarden

11.1 Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Forumkeuze

In het geval van een conflict tussen een Lid en Magnet.me dat op geen enkele andere manier kan worden opgelost of beslecht, is de bevoegde rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd om van het voornoemde conflict kennis te nemen.

11.3 Nietige of vernietbare bepaling

Als één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

12. Vragen, klachten en feedback

We nemen jouw rechten en privacy zeer serieus en stellen het op prijs dat je de tijd hebt genomen om deze Voorwaarden te doorlopen. Als je vragen, klachten of feedback hebt, stuur ons dan een e-mail op info@magnet.me.

Als je vragen, klachten of feedback hebt, stuur ons dan een e-mail op support@magnet.me.

Laatste update: 13 Sep 2021