Magnet.me Servicevoorwaarden voor Werkgevers

Welkom en bedankt voor het gebruiken van Magnet.me! Deze Servicevoorwaarden voor Werkgevers bevatten de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elk gebruik van ons Platform en onze Services.

Lees deze Voorwaarden goed door. Door je te registreren voor, toegang te krijgen tot, browsen en/of anderszins gebruik te maken van de Magnet.me Service, erken je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt aan gebonden te zijn. Als je hier niet mee instemt, dien je het Platform of de Service niet te bezoeken, te bekijken of anderszins te gebruiken.

1. Inleiding

1.1 Missie

De missie van Magnet.me is om het voor jou makkelijker te maken om een ​​baan te vinden waar je van houdt. Tegelijkertijd willen we het voor bedrijven - van startups tot multinationals - gemakkelijker maken om het juiste talent aan te trekken. Om dit te realiseren bieden we een scala aan diensten via ons Platform.

1.2 Reikwijdte

Dit zijn de Voorwaarden voor de Service met de naam Magnet.me, die wordt aangeboden door Magnet.me ("Magnet.me").

Indien de Werkgever is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, wordt de Service aangeboden door Magnet.me Ltd., gevestigd te Londen en kantoorhoudende te 501 Pillbox, 115 Coventry Road (EC 6GG). Magnet.me Ltd.’s company number is 09512507 en Magnet.me Ltd.’s BTW-nummer is 228 7358 80.

Indien de Werkgever is gevestigd in Nederland of in enig ander deel van de wereld, wordt de Service aangeboden door Magnet.me NL B.V., gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3011 KD) Rotterdam aan de Goudsesingel 200 Magnet.me NL B.V.’s KvK-nummer is 63642328 en Magnet.me NL B.V.’s BTW-nummer is NL.8553.29.993B.01.

2. Definities

Account

Het (primaire) middel waardoor een Gebruiker toegang heeft tot het Platform via zijn / haar Login gegevens.

Content

Alle gegevens en informatie die beschikbaar is via de Magnet.me Service of enige wijze opgenomen is in de Website, Platform, blogs, artikelen, documenten, presentaties, afbeeldingen of ander informatiemateriaal.

Werkgever

De organisatie die het Platform gebruikt voor werving en/of arbeidsmarktcommunicatie, die vertegenwoordigd wordt door een Gebruiker.

Werkgeversaccount

Alle gegevens die betrekking hebben op het gebruik van het Platform door de Werkgever via een of meer Gebruikers. Hieronder wordt niet uitsluitend verstaan een bedrijfspagina, correspondentie met Leden, vacatures en Accounts van Gebruikers.

Inloggegevens

Een combinatie van het e-mailadres en wachtwoord van een Gebruiker waarmee de Gebruiker toegang heeft tot zijn/haar Account.

Lid

Een natuurlijk persoon die het Platform en de Service gebruikt ten behoeve van arbeidsmarktoriëntatie en/of het zoeken naar een baan.

Magnet.me Materialen

De visuele interfaces, grafische afbeeldingen, ontwerpen, systemen, methoden, informatie, computercode, software, services, "look and feel", organisatie, compilatie van inhoud, code, gegevens en alle andere elementen van de Magnet.me Services.

Gebruiker

De natuurlijke persoon die deze Voorwaarden heeft geaccepteerd en namens de Werkgever gebruik maakt van de Magnet.me Service.

Gebruikersgegevens

Bestanden en andere digitale gegevens en informatie die door een Gebruiker naar het Platform wordt geüpload.

Platform

De Magnet.me applicatie die toegankelijk is via de Website of via onze mobiele applicaties.

Profiel

Het geheel aan gegevens dat een Lid opgeeft of uploadt op de Website. Hieronder wordt niet uitsluitend verstaan, naam, foto, interesses en informatie over opleiding, extra curriculaire activiteiten en werkervaring. In bepaalde gevallen worden persoonlijke gegevens hiervan uitgesloten.

Magnet.me Service

De Website, het Platform, de Inhoud en alle inhoud, services en/of gebruiksmogelijkheden die beschikbaar zijn via het Platform.

Voorwaarden

Deze Servicevoorwaarden.

Website

De website die toegankelijk is via de url https://magnet.me.

3. Relevantie

3.1 Wettelijk bindende overeenkomst

Wanneer deze Voorwaarden door jou worden geaccepteerd (zoals hierboven gedefinieerd) vormen deze voorwaarden een juridisch bindend contract tussen zowel jou en de organisatie waarvoor je werkzaam bent (Werkgever) enerzijds en Magnet.me anderzijds.

3.2 Het niet eens zijn met deze Voorwaarden

In het geval dat je het niet eens is met (delen van) deze Voorwaarden, kan je een schriftelijk verzoek indienen bij Magnet.me voor andere bepalingen. Dit kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar info@magnet.me.

4. Wijziging van deze voorwaarden

Magnet.me behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen door deze wijzigingen op of via het Platform of de Magnet.me Service te plaatsen. Controleer deze Voorwaarden daarom regelmatig op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van de Magnet.me Service nadat dergelijke wijzigingen zijn geplaatst (zoals hierboven bepaald), vormt jouw bindende aanvaarding van dergelijke wijzigingen. Dergelijke gewijzigde Voorwaarden zijn automatisch van kracht zodra (i) je de Magnet.me Service blijft gebruiken, of (ii) 30 dagen na plaatsing van dergelijke gewijzigde Voorwaarden op of via het Platform. Niettegenstaande het voorgaande, zal de oplossing van geschillen die tussen jou en Magnet.me ontstaan, worden beheerst door de Voorwaarden die golden op het moment dat een voornoemd geschil ontstond.

5. Onze verantwoordelijkheden

5.1 Levering van de Magnet.me Service

Magnet.me stelt de Magnet.me Service beschikbaar aan een Gebruiker en Werkgever conform deze Voorwaarden.

5.2 Bescherming van Gebruikersgegevens

Magnet.me zal administratieve, fysieke en technische waarborgen handhaven voor de bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van Gebruikersgegevens. Die waarborgen omvatten, maar zijn niet beperkt tot maatregelen om toegang tot, gebruik, wijziging of openbaarmaking van Gebruikersgegevens door Magnet.me personeel te voorkomen, met uitzondering van (a) om de Magnet.me Services te leveren en om service- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken, (b) zoals wettelijk verplicht of (c) als een Gebruiker dit uitdrukkelijk schriftelijk toestaat.

Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, verleent een Gebruiker Magnet.me een algemene machtiging in de zin van artikel 28, lid 2, van Verordening (EU) 2016/679 om gegevensverwerkers aan te trekken voor het leveren van de Magnet.me Service. Magnet.me zal de Gebruiker op de hoogte brengen van wijzigingen in dergelijke gegevensverwerkers in overeenstemming met de procedure voor het wijzigen van deze Voorwaarden zoals bepaald in sectie 4 van deze Voorwaarden.

Lijst van gegevensverwerkers:

6. Gegevens van Gebruikers

6.1 Beschouwd worden als Gebruiker

Bepaalde gebruiksmogelijkheden, functies, onderdelen of elementen van de Magnet.me Services kunnen alleen worden gebruikt of geopend voor houders van een Account. De persoon die een Account wenst aan te maken, moet:

  1. Het aanmeldingsformulier op de website invullen; en
  2. Deze Voorwaarden accepteren door op “Registreren”, “Sign up” of een vergelijkbare knop te klikken.

Vanaf het moment dat de persoon dit proces heeft voltooid, wordt hij/zij beschouwd als een Gebruiker .

6.2 Nauwkeurige en juiste Informatie

Een Gebruiker geeft Magnet.me een garantie dat alle Informatie die een Gebruiker heeft ingevoerd in het aanmeldingsformulier en/of geüpload heeft naar het Platform (Gebruikersgegevens) juist en waar is. Indien Magnet.me een valide reden heeft om aan te nemen dat de informatie die door een Gebruiker is verstrekt onvolledig, onwaar, misleidend of onjuist is, heeft Magnet.me het recht om de informatie te verwijderen en, indien zij dit wenst, het Account van de betreffende Gebruiker te termineren alsook het Werkgeversaccount waaraan het Account van de betreffende Gebruiker was verbonden te termineren.

6.3 Beperking om een Account aan te maken onder de naam van iemand anders

Het is niet toegestaan om een Account te maken onder de naam van iemand anders tenzij deze persoon toestemming heeft gegeven om dit te doen.

6.4 Vertrouwelijkheid van het wachtwoord van een Gebruiker

Een Gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar wachtwoord, dat toegang geeft tot zijn/haar Account. Het is een Gebruiker onder geen enkele omstandigheden toegestaan toegang te verlenen tot zijn/haar Account aan een externe organisatie.

6.5 Persoonlijke Account

Een Account wordt toegewezen aan een bepaalde individuele persoon en is niet overdraagbaar.

6.6 Bevoegd om op te treden namens Werkgever

De Gebruiker verklaart dat hij of zij bevoegd is om aangaande werving en/of arbeidsmarktcommunicatie namens zijn of haar Werkgever op te treden. Hieronder wordt niet uitsluitend verstaan correspondentie met Leden via het Platform, het plaatsen van vacatures op het Platform en het invoeren van gegevens in het Werkgeversaccount.

6.7 Terminatie van Account

Een Gebruiker kan zijn of haar Account termineren door onder "Instellingen" en "Team" achter zijn of haar naam en e-mailadres te klikken op het prullenbak icoontje. Magnet.me zal alle Gebruikersgegevens verwijderen na determinatie van zijn of haar Account.

6.8 Terminatie van Werkgeversaccount

Een Gebruiker kan zijn of haar Werkgeversaccount termineren door contact met Magnet.me op te nemen via info@magnet.me.

6.9 Terminatie van Account door Magnet.me

Magnet.me heeft het recht om het Account van een Gebruiker of een Werkgeversaccount te beëindigen zonder opgaaf van reden, op elk moment, met of zonder kennisgeving.

7. Gebruik van het platform

7.1 Aanmerking om het Platform te gebruiken

Alleen individuele personen die bevoegd zijn om aangaande werving en/of arbeidsmarktcommunicatie namens zijn of haar Werkgever op te treden, komen in aanmerking om het Platform te gebruiken.

7.2 Beperkingen van gebruik

Het is een Gebruiker niet toegestaan om de Website en/of het Platform te gebruiken:

  1. Voor elk ander doel dan de werving van kandidaten voor de Werkgever en/of arbeidsmarktcommunicatie van de Werkgever;
  2. Op welke manier dan ook resulterend in een verminderde functionaliteit van de Website of een manier die schade kan toebrengen aan de functionaliteit van de Website of het Platform;
  3. Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of andere bestanden of software die schade toebrengen aan de functionaliteit van de Website of Platform, andere Leden en/of Werkgevers;
  4. Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal naar het Platform dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend is voor de natuur of dat kan leiden tot irritatie, overlast of onnodige commotie;
  5. "Scrapen", "crawlen" of "spideren" van gegevens die beschikbaar zijn op de Website of het Platform; en/of
  6. Op een manier die resulteert in een inbreuk op enig recht van een persoon of rechtspersoon;

7.3 Omgang met Profielen en gegevens van Leden

De Gebruiker verklaart zorgvuldig om te gaan met Profielen, sollicitaties door Leden via het Platform, correspondentie met Leden op het Platform en overige informatie en gegevens die het gevolg zijn van het gebruik van het Platform door Leden en/of Gebruikers en deze niet langer dan noodzakelijk te bewaren.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Magnet.me's Intellectuele eigendomsrechten

De Magnet.me Service, Magnet.me Materialen, Magnet.me handelsnamen en handelsmerken en alle onderdelen of elementen daarvan zijn uitsluitend en exclusief eigendom van - en worden beheerd door Magnet.me. Elke commerciële of promotionele distributie, publicatie of exploitatie van de Magnet.me Materialen is ten strengste verboden, tenzij je hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Magnet.me hebt ontvangen. Magnet.me behoudt alle rechten op de Magnet.me Service, Magnet.me Materialen en Magnet.me handelsnamen en handelsmerken die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn benoemd.

8.2 Verboden om te downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar te maken

Het is uitdrukkelijk verboden om bestanden, software of materialen te downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar te maken, inclusief de Magnet.me Materialen die beschikbaar zijn op de Website en/of het Platform.

8.3 Verboden om de broncode te kopiëren, aan te passen of te gebruiken

Het is verboden om de broncode van de Website te wijzigen, om het te gebruiken als basis voor enig werk of om de broncode op enigerlei wijze te verkrijgen of te verkopen, te vestigen, in sublicentie te geven, over te dragen of enig recht op de informatie of broncode te vestigen.

9. Privacy

Magnet.me neemt de privacy van haar Leden en Gebruikers zeer serieus. Magnet.me's Privacybeleid wordt hierbij opgenomen in deze Voorwaarden. Lees het Privacybeleid zorgvuldig door, aangezien dit van toepassing is op de verzameling, het gebruik, de verwerking en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens van Gebruikers van Magnet.me.

10. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

10.1 Disclaimer

Magnet.me levert de Website, het Platform en de Service op een "as is"-basis en geeft geen enkele verklaring, voorwaarden, garanties of andere voorwaarden in natura met betrekking tot de Magnet.me Service, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van toereikende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of dat het geen inbreuk maakt op enig recht.

10.2 Geen aansprakelijkheid

Magnet.me aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, Platform en/of Magnet.me Service.

11. Toepasselijk recht, forumkeuze, nietige en vernietigbare voorwaarden

11.1 Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Forumkeuze

In het geval van een conflict tussen een Gebruiker of Werkgever en Magnet.me dat op geen enkele andere manier kan worden opgelost of beslecht, is de bevoegde rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd om van het voornoemde conflict kennis te nemen.

11.3 Nietige of vernietbare bepaling

Als één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

12. Vragen, klachten en feedback

We nemen jouw rechten en privacy zeer serieus en stellen het op prijs dat je de tijd hebt genomen om deze Voorwaarden te doorlopen. Als je vragen, klachten of feedback hebt, stuur ons dan een e-mail op info@magnet.me.

Last update: 20 September 2021