Voorwaarden Magnet.me Digital Career Events

Deze voorwaarden hebben betrekking op de deelname aan één of meerdere Magnet.me Digital Career Events door de Klant.

1. Informatie over Magnet.me

De Digital Career Events worden georganiseerd door Magnet.me NL B.V. ("Magnet.me"), gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3011 KD) Rotterdam aan de Goudsesingel 200. Magnet.me's KvK-nummer is 63642328 en Magnet.me's BTW-nummer is NL.8553.29.993B.01.

2. Definities

Deelnemers

Werkzoekenden die zich hebben geregistreerd voor- en deelnemen aan het Digital Career Event.

Digital Career Event

Het door middel van een titel en datum in het orderoverzicht gedefinieerde online evenement waaraan de Klant deelneemt voor wervingsdoeleinden en/of employer branding doeleinden.

Klant

De rechtspersoon zoals in het Orderoverzicht gedefinieerd, die deelneemt aan het Digital Career Event.

Orderoverzicht

Het orderoverzicht waarin onder andere de Klant wordt gedefinieerd, het evenement of de evenementen waaraan de Klant wenst deel te nemen worden gedefinieerd, het per Digital Career Event door de Klant per evenement afgenomen Pakket wordt weergegeven en de kosten worden vermeld.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Klant en Magnet.me, bestaande uit het Orderoverzicht en de Voorwaarden.

Pakket

Het pakket dat voor het Digital Career Event afgenomen door de Klant, zoals gespecificeerd onder "Products & Services" in het Orderoverzicht en als beschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden.

Voorwaarden

Deze voorwaarden.

In geval van een ongedefinieerd begrip in deze Voorwaarden, dan heeft dat begrip dezelfde betekenis als in Aankoopvoorwaarden van Magnet.me.

3. Pakket

Basic Package

Een digitale stand (employer booth) op het evenement, de mogelijkheid om een online breakout session van maximaal 30 minuten te organiseren en de naam en logo van Klant zoveel mogelijk in de communicatie van het betreffende Magnet.me Digital Career Event.

Complete Package

Een digitale stand (employer booth) op het evenement, de mogelijkheid om een online breakout session van maximaal 30 minuten te organiseren, waarvoor via Magnet.me naar maximaal 60 Magnet.me-gebruikers een outsourced messaging campaign verstuurd zal worden, de naam en logo van Klant zoveel mogelijk in de communicatie van het betreffende Magnet.me Digital Career Event en 1-on-1 networking speed dates met Deelnemers.

4. Promotiemateriaal

Magnet.me zal aan de Klant op maat gemaakt promotiemateriaal leveren dat de Klant kan gebruiken voor de verspreiding van de eigen (social media) kanalen.

5. Programmering

5.1 Definitieve programmering

Magnet.me maakt de definitieve programmering van het Digital Career Event, waarbij eventuele voorkeuren van de Klant worden meegenomen. Magnet.me behoudt zich echter het recht voor de programmering zo te maken zoals zij denkt dat het beste is voor alle deelnemende werkgevers en Deelnemers. Magnet.me behoudt zich ook het recht voor om tot op het laatste moment wijzigingen in de programmering te maken, nadat deze is gecommuniceerd.

6. Kosten & betaling

De Klant zal de kosten als vermeld in het Orderoverzicht binnen dertig (30) dagen voldoen na ontvangst van een factuur van Magnet.me.

7. Annulering

7.1 Annulering door Klant

Het is mogelijk voor Klant om haar deelname tot 60 dagen voor het Digital Career Event te annuleren. In dat geval, heeft de Klant recht op een volledige restitutie van de kosten. In geval van annulering binnen 60 dagen van het Digital Career Event, heeft de Klant geen recht op restitutie van de (betaalde) kosten.

7.2 Annulering door Klant

In het geval Magnet.me het evenement om bepaalde redenen zoals een verwacht onvoldoende aantal Deelnemers of andere redenen te annuleren, dan zal Magnet.me zo snel mogelijk een nieuwe datum selecteren voor het Digital Career Event waarvoor de Klant een Pakket heeft afgenomen. Indien deze nieuwe datum niet binnen negen (9) maanden na de oorspronkelijke datum ligt zoals gedefinieerd in het Orderoverzicht, dan heeft Klant veertien dagen de tijd om haar deelname te annuleren na de bekendmaking van de nieuwe datum. In dat geval worden de reeds betaalde kosten gerestitueerd.

8. Geen mogelijkheid tot deelname door technische problemen

Indien het niet mogelijk is voor de Klant om deel te nemen aan een Digital Career Event als gevolg van technische problemen aan zijde kant van de Klant, dan heeft de Klant de keuze tussen een restitutie van 50% van de betaalde kosten voor het Digital Career Event of kosteloze deelname aan een volgende editie.

9. Aansprakelijkheid

Magnet.me is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deelname aan het Digital Career Event voor zover deze niet direct valt aan te rekenen aan Magnet.me. Magnet.me is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die door Klant wordt geleden en die voortvloeit door het gebruik van externe software, zoals Hopin, voor de organisatie van het Digital Career Event.

10. Rechtskeuze en bevoegde rechter

10.1 Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Bevoegde rechter

Alle geschillen welke betrekking hebben op, voortvloeien uit, of verband houden met deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

11. Slotbepalingen

11.1 Niet overdraagbaar

Het is de Klant niet toegestaan enige rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst over te dragen zonder expliciete toestemming van Magnet.me.

11.2 Nietigheid of vernietigbaarheid

De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen uit deze Overeenkomst zal geen effect hebben op de geldigheid van andere bepalingen in deze Overeenkomst.

11.3 Vervangende bepaling

Indien een bepaling uit deze Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de nietige of vernietigde bepaling rekening zal worden gehouden.

11.4 Kopjes

Het gebruik van kopjes in deze Overeenkomst is enkel voor leesgemak en mogen niet gebruikt worden ter interpretatie van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen.