Magnet.me Aankoopvoorwaarden

Deze Aankoopvoorwaarden hebben betrekking op de levering van Producten & Diensten door Magnet.me.

1. Informatie over Magnet.me

De Producten & Diensten worden geleverd door Magnet.me NL B.V. ("Magnet.me"), gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3011 KD) Rotterdam aan de Goudsesingel 200. Magnet.me's KvK-nummer is 63642328 en Magnet.me's BTW-nummer is NL.8553.29.993B.01.

2. Definities

Aankoopvoorwaarden

Deze voorwaarden.

Connectie

Een Lid die met de Werkgever is verbonden via de Website.

Producten & Diensten

De diensten die de Werkgever ontvangt, zoals gespecificeerd onder "Products & Services" in het Orderoverzicht en als beschreven in artikel 3 van deze Aankoopvoorwaarden.

Werkgever

De rechtspersoon zoals in het Orderoverzicht gedefinieerd, die de Producten & Diensten afneemt van Magnet.me.

Orderoverzicht

Het orderoverzicht waarin onder andere de Werkgever wordt gedefinieerd, de Producten & Diensten worden weergegeven en de kosten worden vermeld.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen de Werkgever en Magnet.me, bestaande uit het Orderoverzicht en de Aankoopvoorwaarden voor de levering en het gebruik van de Producten & Diensten.

Vacature

Een vacature van de Werkgever, inclusief titel, functie, type baan, startdatum, omschrijving en andere relevante data. Hieronder wordt ook verstaan: (carrière) evenement.

Indien je een ongedefinieerd begrip vindt in deze Aankoopvoorwaarden, dan heeft dat begrip dezelfde betekenis als uiteengezet in onze Servicevoorwaarden voor werkzoekenden.

3. Producten & Diensten

Company spotlight email

Een door Magnet.me op maat gemaakte e-mail met content over de Werkgever die naar een door de Werkgever gespecificeerd aantal Leden wordt verstuurd. De betreffende e-mail wordt in onderling overleg opgemaakt en verstuurd wanneer deze is goedgekeurd door de Werkgever.

Featured on homepage - featured job

Indien aangegeven in het Orderoverzicht, zal een door de Werkgever te specificeren vacature voor de daarvoor overeengekomen periode op de publieke homepage van de Website, onder de url https://magnet.me, bovenaan de pagina te zien zijn met daarbij het logo en de naam van de Werkgever, een foto, de titel van de betreffende vacature, het type baan en de locatie.

Featured on homepage - featured logo

Indien aangegeven in het Orderoverzicht, zal het logo van de Werkgever te zien zijn op de publieke homepage van Magnet.me, onder de url https://magnet.me.

Job sync

Indien aangegeven in het Orderoverzicht, zal Magnet.me één keer per twee weken een door de Werkgever gespecificeerde website (of url) raadplegen om vervolgens de vacatures en/of (carrière) evenementen die op die bewuste website (of url) staan op de Website te plaatsen.

Office photos

Indien aangegeven in het Orderoverzicht, zal Magnet.me een fotograaf inhuren, die in samenspraak met de Werkgever foto's ("Office photos") zal maken van het kantoor van de Werkgever en zal vervolgens een selectie van maximaal vijftien (15) foto's die is gemaakt door de Werkgever en Magnet.me uploaden naar de Organisatiepagina van de Werkgever. Het intellectueel eigendom van de Office photos wordt expliciet niet overgedragen aan de Werkgever, maar het is de Werkgever wel toegestaan de Office photos te gebruiken voor social media of de eigen website. Het is niet toegestaan om Office photos te gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals voor drukwerk of advertenties.

Office video

Indien aangegeven in het Orderoverzicht, zal Magnet.me een filmproductie team in huren, die in samenspraak met de Werkgever een video ("Office video") zal maken van het kantoor van de Werkgever en zal deze vervolgens uploaden naar de Organisatiepagina van de Werkgever. Het intellectueel eigendom van de Office video wordt expliciet niet overgedragen aan de Werkgever, maar het is de Werkgever wel toegestaan de Office video te gebruiken voor social media of de eigen website. Het is niet toegestaan om de Office video te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Outsourced messaging credit

Een credit die recht geeft op het via de Website (laten) versturen van berichten aan tot zestig (60) Leden namens de Werkgever ter promotie van een door de Werkgever te specificeren Vacature. Een Outsourced messaging credit kan twaalf (12) maanden lang na aanschaf ervan worden ingezet, waarna deze vervalt zonder dat de Werkgever recht heeft op restitutie.

Promoted company

Het extra onder aandacht brengen onder een door de Werkgever gespecificeerde doelgroep, door bijvoorbeeld meer connectieverzoeken te versturen via de Website, met als doel het aantal Connecties van de Werkgever te vergroten. De Promoted company feature kan twaalf (12) maanden lang na aanschaf ervan worden ingezet, waarna deze vervalt zonder dat de Werkgever recht heeft op restitutie.

Promoted job credit

Een credit die recht geeft op het inzetten van een promoted job ("Promoted job"), waarbij een Vacature voor een periode van dertig (30) dagen extra onder aandacht wordt gebracht onder een door de Werkgever gespecificeerde doelgroep, door ondere andere deze vaker te e-mailen naar bepaalde Leden en prominenter te tonen op de Website. Een Promoted job credit kan twaalf (12) maanden lang na aanschaf ervan worden ingezet, waarna deze vervalt zonder dat de Werkgever recht heeft op restitutie.

Promoted job slot

De mogelijkheid om op enig moment een Vacature toe te voegen aan een promoted job slot ("Promoted job slot") en daarmee in te zetten als "Promoted job", waarbij de betreffende Vacature extra onder aandacht wordt gebracht onder een door de Werkgever gespecificeerde doelgroep zolang de de betreffende Vacature toegevoegd is aan het Promoted job slot, door ondere andere deze vaker te e-mailen naar bepaalde Leden en prominenter te tonen op de Website. Per Promoted job slot is het mogelijk om één Vacature toe te voegen. De Werkgever kan op enig moment een Vacature die is toegevoegd aan een Promoted job slot wijzigen.

4. Duur en opzegging

4.1. Aanvang en duur

Deze Overeenkomst vangt aan op het moment dat deze wordt ondertekend door de Werkgever, tenzij anders schriftelijk wordt overeenkomen, en wordt aangegaan voor ofwel één (1) maand ofwel twaalf (12) maanden. De duur van de overeenkomst wordt in het Orderoverzicht gedefinieerd onder "Products & Services", achter de individuele producten en/of diensten door de aanduiding "monthly" indien de duur van de overeenkomst één (1) maand betreft en door de aanduiding "annually" als de duur van de overeenkomst twaalf (12) maanden betreft.

4.2. Automatisch doorlopen van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst wordt na afloop automatisch verlengd voor dezelfde periode tegen dezelfde Voorwaarden, totdat de Overeenkomst wordt opgezegd (zie hiervoor artikel 4.3). Bij automatische verlenging geldt dat enkel de volgende Producten & Diensten in opeenvolgende overeenkomsten doorlopen:

  1. Job sync
  2. Featured on homepage - featured job
  3. Featured on homepage - featured logo
  4. Promoted job slot
  5. Promoted company

4.3. Opzegging

De Overeenkomst is door beide partijen opzegbaar met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen. Opzegging geschiedt schriftelijk tegen het einde van de maand. Na opzegging is de Werkgever niet gerechtigd tot enige vorm van restitutie.

4.4. Opzegging door Magnet.me

Magnet.me is bevoegd deze Overeenkomst per direct en eenzijdig op te zeggen indien de Werkgever niet conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een/of andere relevante wetgeving met Lidgegevens omgaat, de Website en/of Producten & Diensten gebruikt voor andere doeleinden dan voor de directe werving en/of arbeidsmarktcommunicatie van de Werkgever zelf of niet voldoet aan de verplichting als opgenomen in artikel 5.1

5. Kosten en betaling

5.1 Factuur

De Werkgever zal de kosten als vermeld in het Orderoverzicht binnen dertig (30) dagen voldoen na ontvangst van een factuur van Magnet.me.

6. Rechtskeuze en bevoegde rechter

6.1 Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Bevoegde rechter

Alle geschillen welke betrekking hebben op, voortvloeien uit, of verband houden met deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

7. Slotbepalingen

7.1. Niet overdraagbaar

Het is Werkgever niet toegestaan enige rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst over te dragen zonder expliciete toestemming van Magnet.me.

7.2. Nietigheid of vernietigbaarheid

De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen uit deze Overeenkomst zal geen effect hebben op de geldigheid van andere bepalingen in deze Overeenkomst.

7.3. Vervangende bepaling

Indien een bepaling uit deze Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de nietige of vernietigde bepaling rekening zal worden gehouden.

7.4. Kopjes

Het gebruik van kopjes in deze Overeenkomst is enkel voor leesgemak en mogen niet gebruikt worden ter interpretatie van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen.

7.5. Elektronische communicatie

Met schriftelijke communicatie wordt in deze Overeenkomst eveneens verstaan: per e-mail.