New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery

Young Talent Program - Stages Nederland / Internships Netherlands (DUTCH/ENGLISH)

 • Type Internship
 • Degree Bachelor
 • Location Amsterdam, NetherlandsGustav Mahlerlaan 1228AmsterdamNLAmsterdam1081 LA
 • Posted
 • Start date -
 • Deadline -
 • INTERNSalesFMCG

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

OUR COMPANY      

!! Nederlands !! (English follows below)

Heinz, Venz, Karvan Cévitam, de Ruijter, Honig, Roosvicee .... Al deze iconische merken en meer maken deel uit van de Kraft Heinz Company. We zijn op zoek naar meer dan 30 stagiaires in Marketing, Sales, Finance, HR, Logistics / Supply Chain, Procurement en Project Management. We zijn op zoek naar stagiairs in elk deel van ons bedrijf! Ben jij klaar voor de volgende uitdaging in een dynamische omgeving op de Zuidas?

!! English !!

Heinz, Venz, Karvan Cévitam, de Ruijter, Honig, Roosvicee .... All these iconic brands and more are part of the Kraft Heinz Company. We are looking for more than 30 interns in Marketing, Sales, Finance, HR, Logistics / Supply Chain, Procurement and Project Management. We are looking for interns in every part of our company! Are you ready for the next challenge in a dynamic environment in Zuidas?

TAKEN / TASKS

​!! Nederlands !!​ (English will follow below)

Dit hangt geheel af van de individuele stagepositie die je kiest:

​Sales

 • Werk nauw samen met grote supermarktketens zoals Albert Heijn en Jumbo of werk samen met groothandels en restaurants zoals Burger King
 • Werk op kantoor of in het veld door hands-on in de winkel te werken met de winkeliers en groothandelaren
 • Neem de volledige verantwoordelijkheid voor promotie-, winkel- en productanalyses als input voor accountplannen voor de individuele detailhandel en groothandel

​Marketing

 • Draag bij aan belangrijke productlanceringen en campagnes binnen een van onze drie marketingteams (Dranken / Brunch, Maaltijden, Sauzen)
 • Ontwikkel en voer activering uit op de werkvloer (in de winkel) en werk aan online marketingprojecten met de afdeling Verkoop
 • Mogelijkheid om uw eigen marketingproject van A tot Z te leiden

​HR

 • Herdefiniëren en bouwen van het volledige nieuwe stageapprogramma (Young Talent-programma)
 • Ondersteuning van dagelijkse administratieve taken binnen HR
 • Neem deel aan het opstellen van organisatorische trainingsplannen, talentmanagement en werving van toekomstige stagiaires (je mag de interviews afnemen!)

​Finance

 • Geef financiële steun aan enkele van de andere afdelingen (verkoop, logistiek, enz.)
 • Analyse van maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse resultaten en uitgebreide rapporten voor het bedrijf
 • Hulp bij opbouw, facturering, prijsbepaling, geschil en promotioneel beheer voor de rest van het bedrijf

​Logistics / Supply Chain

 • Werk met vraagplanning om voorspellingsnauwkeurigheid te garanderen en dagelijkse en wekelijkse planning met vervoerders en magazijnen uit te voeren
 • Rapportageproces: rapporten bijwerken en analyseren om kansen te vinden die kunnen leiden tot verbeteringen op het gebied van service, voorraad of kostenreductie en de veranderingen in EMEA-landen kunnen leiden
 • Maak sjablonen voor gegevensverzameling en documentatie voor periodieke vergaderingen
 • Doe zakelijke aanbevelingen op basis van KPI-analyse

​Project Management

 • Actief deelnemen aan internationale marketingprojecten
 • Verantwoordelijkheid voor leidende cross-country en cross-functionele vergaderingen voor uw eigen project
 • Bezit en verbeter het marketingproces van de EU voor Kraft Heinz

Procurement

 • Indirecte aanbesteding
 • Co-pack inkoop
 • Verpakkingen inkoop
 • Ingrediënten inkoop

TAKEN / TASKS

!! English !!

This depends entirely on the individual internship position you choose:

Sales

 • Work together closely with large supermarket chains such as Albert Heijn and Jumbo or work with wholesalers and restaurants such as Burger King
 • Work either in the office or in the field by doing hands-on, in-store work with the retailers and wholesalers
 • Take full responsibility for promotional-, shelf- and product analyses as input for account plans for the individual retailers and wholesalers

Marketing​ 

 • Contribute to major product launches and campaigns within one of our three marketing teams (Drinks/Brunch, Meals, Sauces) 
 • Develop and run activation on shop floor (in the store) and work on online marketing projects with the Sales department
 • Possibility to lead your very own marketing project from A to Z

HR 

 • Redefine and build the complete new intern program (Young Talent Program)
 • Support day-to-day administrative duties within HR
 • Take part in the creation of organizational training plans, talent management and recruitment of future interns (you get to conduct the interviews!)

Finance 

 • Provide financial support to some of the other departments (Sales, Logistics, etc.)
 • Analyse monthly, weekly and daily results and provide in-depth reports for the business
 • Help with accrual, invoice, pricing, dispute and promotional management for the rest of the business

Logistics / Supply Chain​ 

 • Work with demand planning to guarantee forecast accuracy and conduct daily and weekly planning with carriers and warehouses
 • Reporting process: update and analyze reports to find opportunities that can drive improvements related to service, inventory or cost reduction and lead the changes across EMEA countries
 • Create data collection templates and documentation for periodic meetings
 • Make business recommendations based on KPI analysis 

Project Management

 • Actively participate in international marketing projects
 • Responsibility for leading cross-country and cross-functional meetings for your own project
 • Own and improve the EU marketing process for Kraft Heinz​

Procurement

 • Indirect Procurement
 • Co-Pack Procurement
 • Packaging Procurement
 • Ingredients Procurement

People also viewed