Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Traineeopdacht - Programma Leefbaarheid en Veiligheid en Programma Bevolkingsdaling

Traineeship Den Haag, NL
Posted 20 Nov 2020

Degree level

Bachelor

Job function

General business

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

0 to 2 years

Start date

4 January 2021

Deadline

30 Nov 2020 22:59

Find a job you love at one of the 5,000 employers on Magnet.me.

Wij zijn op zoek naar een resultaatgerichte medewerker met een vlotte pen en goede communicatieve vaardigheden die niet bang is om (digitaal) contact op te nemen met collega’s binnen en buiten de organisatie voor het Programma Leefbaarheid & Veiligheid en het Programma Bevolkingsdaling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De programma’s zijn bij BZK ondergebracht bij de directie Bestuur, Financiën en Regio’s (BFR) en bij de afdeling Regio & Leefbaarheid (R&L).

Directie Bestuur, Financiën en Regio’s (BFR)

De beleidsdirectie BFR draagt bij aan goed binnenlands bestuur, waar taken tijdig en goed worden vervuld en maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Daarbij is het uitgangspunt de inrichting en de praktijk van de bestuurlijke organisatie en de interbestuurlijke en financiële verhoudingen toe te snijden op economische, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. Hiertoe kent BFR ook een aantal uitvoerende en toezichthoudende taken. BFR heeft expertise op het terrein van bestuurlijke organisatie, financiën van medeoverheden, interbestuurlijke verhoudingen en relaties, en gebiedspecifieke aanpakken. BFR zet deze kennis actief in voor politieke prioriteiten en het inspelen op bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken.

Afdeling Regio en Leefbaarheid (R&L)

De afdeling Regio & Leefbaarheid bestaat grofweg uit vier programma’s: Agenda Stad – bekend om de City Deals en de Europese Agenda Stad, het Programma Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS) waarbij nauw met de buurlanden wordt samengewerkt om grensbelemmeringen weg te nemen, Programma Bevolkingsdaling voor de regio’s waar (op termijn) een transitie plaatsvindt in de demografie wat leidt tot opgaven op sociaal en fysiek/ruimtelijk vlak en tot slot het interbestuurlijke programma Leefbaarheid & Veiligheid waarbij met 15 gemeenten en daarbinnen 16 gebieden gewerkt wordt aan gebiedsgerichte integrale meerjarige programma’s om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

Deze vacature heeft betrekking op het programma Leefbaarheid & Veiligheid en het Programma Bevolkingsdaling. Binnen het eerste programma werken een zestal collega’s met de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden samen. Het team van het Programma bevolkingsdaling bestaat momenteel uit drie collega’s. Er wordt door hen nauw samengewerkt met de directies Ruimtelijke Ontwikkeling, Woningmarkt, Bouwen & Energie en andere departementen (OCW, VWS, SZW, I&W, LNV, EZK).

Het programma Leefbaarheid en Veiligheid

Uit recente onderzoeken komt naar voren dat het over het algemeen goed gaat met de leefbaarheid en veiligheid in ons land, maar dat het tegelijkertijd met een aantal gebieden de verkeerde kant op dreigt te gaan. Het gaat om gebieden waar sprake is van een combinatie en cumulatie van opgaven op het gebied van onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. De uitkomsten van deze onderzoeken onderstrepen – nog afgezien van de mogelijke gevolgen van de coronacrisis - het belang en de urgentie van een integrale, langjarige maatwerkaanpak per gebied. Omdat elk van deze ‘stedelijke vernieuwingsgebieden’ specifieke karakteristieken en opgaven kent, gaat het daarbij om een aanpak die begint bij bewoners, ondernemers en professionals in het gebied. Samen met de gemeente weten zij het best wat in een gebied nodig is en wat werkt. In veel van deze stedelijke vernieuwingsgebieden is overigens al langer sprake van initiatieven, gericht op een integrale verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, maar een extra inspanning is vereist. Tegen deze achtergrond is BZK in samenwerking met betrokken gemeenten en collega's van J&V, OCW, SZW en VWS het interbestuurlijk programma Leefbaarheid en Veiligheid gestart. Met het oog op de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de gebieden waar deze het meest onder druk staan.

Het programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt inmiddels uitgewerkt langs twee samenhangende sporen. Het eerste spoor betreft een verkenning van de specifieke opgaven (fysiek en sociaal) per gebied en worden er ex-ante impactanalyses opgesteld om de opgaven en kosten in beeld te krijgen. Er wordt hierbij gekeken naar interdepartementaal brede instrumentarium en programma’s die in de gebieden kunnen landen. Het tweede spoor betreft een nadere verkenning en beproeving van gebiedsgerichte handelingsperspectieven. Daarbij wordt de aandacht nadrukkelijk niet beperkt tot de in spoor 1 centraal gestelde stedelijke vernieuwingsgebieden.

Het programma Bevolkingsdaling

Het Actieplan Bevolkingsdaling (2016 t/m 2020) is erop gericht regio’s die te maken hebben met bevolkingsdaling en huishoudensdaling te helpen met regionale versterking en het anticiperen op de reeds ingezette krimp of komende krimp. Bevolkingsdaling heeft gevolgen op uiteenlopende domeinen, denk bijvoorbeeld aan leegstand en woningmarktproblematiek, het voorzieningenniveau op het gebied van zorg, onderwijs, vervoer en bereikbaarheid en economie en arbeidsmarkt. Vele departementen zijn dan ook betrokken bij dit thema. Het programma Bevolkingsdaling coördineert op rijksniveau het beleid met betrekking tot krimp en streeft ernaar het beleid en beleidsuitvoering optimaal samenhangend en afgestemd richting de krimpregio’s vorm te geven.

Het Actieplan loopt eind 2020 af. Op dit moment wordt een evaluatie uitgezet die begin 2021 moet worden uitgevoerd. Deze evaluatie biedt input voor een aan de Kamer toegezegde brief met daarin voorstellen voor (nieuw) regionaal beleid. Hiernaast wordt er via Regiodeals aan gebiedsgerichte opgaven gewerkt in alle huidige krimpregio’s en wordt er via verschillende gremia, interdepartementaal, met de provincies (K6) en regio’s samengewerkt aan de verschillende opgaven en kansen in deze gebieden.

Werkzaamheden voor de programma’s

Programma Leefbaarheid & Veiligheid:

 • Zorg te dragen voor een actueel voortgangsoverzicht van wat er in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden loopt. Dit heeft betrekking op welke uitdagingen spelen er en op welke Rijksprogramma’s zijn de gemeenten goed (en niet) aangesloten. 
 • Zorg te dragen voor een stand van zaken over de organisatie van bestuurderstafels in de gebieden en de ontwikkelingen rondom de ex-ante impacttool. 
 • Een goede afstemming verzorgen tussen spoor 1 en spoor 2 van het programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Programma Bevolkingsdaling:

 • Ondersteunen bij de evaluatie van het Actieplan Mogelijk bijdragen aan de organisatie van bijeenkomsten, opstellen van verslagen en meedenken over de inhoudelijke koers van de expertisetrajecten Energietransitie & Woningmarkt in krimpregio’s.
 • Voor parlementaire zaken meeschrijven aan nota’s voor de minister, beantwoorden Kamervragen, meedenken over nieuw regionaal beleid voor de nieuwe kabinetsperiode.
 • Voor het programma aanvullende activiteiten door samen met collega’s te zorgen dat het programma intern goed verloopt (afstemming departementen, planningen maken en bijhouden, kansen signaleren).

Het uiteindelijke specifieke pakket van werkzaamheden wordt gedurende de eerste periode van de looptijd samen met de begeleider(s) en de trainee vormgegeven.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt HBO of WO werk- en denkniveau
 • Affiniteit met demografische vraagstukken, zowel in steden als (krimp)regio’s
 • Ervaring als (beleids)medewerker bij een (mede-)overheid (bijv. via een stage)
 • Kennis van praktijk ‘Den Haag’ en het binnenlands bestuur
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands

Naast inhoudelijke kennis en ervaring zijn de volgende kwaliteiten van belang:

 • Iemand die gewoon aan de slag gaat en daarbij doel- en resultaatgericht is
 • Samenwerkingsgericht
 • Analytisch
 • Gevoel voor organisatie- en politiek bestuurlijke verhoudingen
 • Initiatiefrijk
 • Plannen en organiseren
 • Flexibel

Gewenste startdatum: januari 2021

Spreekt deze functie je aan?

Ben jij die jonge resultaatgerichte professional die zich thuis voelt bij de geschetste opdracht en zich herkent in het gevraagde profiel? Stuur dan je motivatie voor deze opdracht uiterlijk 30 november a.s. en je actuele CV naar ons via de sollicitatiebutton.

Voorwaarden

Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor de periode van een half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel.

Procedure

De eerste gesprekken worden gevoerd met VNG Connect trainees. Het geven van een pitch maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. De tweede gespreksronde is met de opdrachtgever.

Share:
Logo VNG Connect Trainees
About VNG Connect Trainees
to company page

Met het VNG Connect Traineeship krijgt jouw carrière binnen de (lokale) overheid een vliegende start. Je doet werkervaring op bij verschillende overheidsorganisaties, op uiteenlopende bestuurslagen. En het belangrijkste ingrediënt, dat blijf je steeds zelf. Met een tweejarig intensief opleidingsprogramma waar het draait om inhoud, vaardigheden en persoonlijk leiderschap, sta je aan het roer van jouw persoonlijke ontwikkeling.

Government
Den Haag
Active in 1 country
50 employees
40% men - 60% women
Average age is 25 years

What employees are saying

Marlou Grobben

Trainee

Marlou Grobben

Wat wil je bereiken in de lokale overheid?
Er is geen bestuurslaag die zo dichtbij je staat als je gemeente. Sporten, leren, werken, afspreken met vrienden, op bezoek bij mijn oma, winkelen, wandelen, naar het strand, eten: leven. Ik doe het allemaal in mijn gemeente. En mijn gemeente...

Maarten Glorie

Trainee

Maarten Glorie

Wat wil je bereiken bij de lokale overheid?
Ik sta voor een overheid die midden in de samenleving staat. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is nog lang geen gemeengoed. Als gemeente moet je niet vanuit het stadhuis bepalen hoe de omgeving of samenleving eruit moet komen te zien,...