New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up

Trainee - Programma Kennis bij ministerie BZK

Job in Den Haag, the Netherlands
Posted

Degree level

Master

Job function

Project management

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

0 to 2 years

Start date

December 2, 2019

Deadline

Nov 7, 2019 10:59 PM

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

Trainee – Programma Kennis bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

locatie: Den Haag

Organisatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

 Informatie over de betreffende directie en afdeling waarin je komt te werken, vind je in de achtergrondinformatie (zie einde tekst)

Het Programma Kennis

Het programma Kennis is ondergebracht bij de directie Bestuur, Financiën en Regio’s en de afdeling Bestuurlijke Organisatie en omvat de kennisontwikkeling, -deling en -netwerk in het (decentrale) openbaar bestuur in Nederland. Dit gebeurt in samenwerking met de directie Democratie en Bestuur.

Het programma Kennis is erop gericht de bouwstenen aan te leveren voor de ontwikkeling, besluitvorming, uitvoering, evaluatie en verantwoording van ‘evidence informed’ beleid. Bouwstenen zijn data, informatie en kennis die hun basis hebben in zowel de wetenschap als de praktijk en die tot stand komen binnen een kennisnetwerk van BZK, koepels, medeoverheden, planbureaus, adviesraden en kennisinstellingen en -platforms.

We krijgen steeds meer signalen om meer aandacht te geven aan kennisontwikkeling en –deling. Zo speelt kennis een grote rol in de maatschappelijke discussie over waarheidsvinding en daarmee in het creëren van publieke waarden, waarden die bij BZK hoog in het vaandel staan. De gebiedsgerichte en interbestuurlijke aanpak en het werken met proeftuinen en bestuursakkoorden (wat in toenemende mate bij BZK de praktijk is) vragen om nieuwe kennis. Monitoring van beleids- en verantwoordingsinformatie is belangrijker geworden door de decentralisaties van rijkstaken. Bij gemeenten (en provincies) is een kennisbehoefte ontstaan, die niet door alle betrokkenen ingevuld kan worden. Interbestuurlijk samenwerken vraagt om een gemeenschappelijke taal en kennis om de maatschappelijke opgaven te doorgronden, prioriteren en aan te pakken. En dan hebben we het nog niet over het belang van data en de duiding ervan. Kortom, we staan voor een uitdagende kennisopgave!

In het programma Kennis wordt die kennisopgave uitgewerkt in een strategische kennisagenda (SKA) Openbaar bestuur met een bijbehorend actieprogramma. Andere kennistrajecten die in de periode 2019-2020 gaan lopen zijn onder meer:

·       de doorontwikkeling van de ‘Staat van het bestuur’ met diverse monitoren en verdiepende analyses;

·       het samenstellen van de 2020-editie ervan;

·       het organiseren van een landelijk symposium Openbaar bestuur;

·       een verkenning naar hoe een betere aansluiting kan worden verkregen tussen de kennisbehoefte op lokaal/regionaal niveau en de bestaande (landelijke) kennisinfrastructuur

·       diverse projecten rond het gebruik en duiding van data over gemeentefinanciën.

Opdracht

We zoeken een trainee die affiniteit heeft met het openbaar bestuur en met kennisontwikkeling en -deling in brede zin. Iemand die bijdraagt aan de genoemde kennistrajecten en de uitvoering van het actieprogramma van de SKA. Maar ook iemand die zich kan bewegen in het externe kennisnetwerk en samen met zijn collega’s de kennisopgave oppakt en resultaten boekt.

We werken binnen de directie met een kennisteam waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd. Van de trainee wordt verwacht dat hij oog heeft voor de verschillen én de gemeenschappelijke delers binnen het team en bijdraagt aan de goede samenwerking. 

De VNG-trainee wordt ingezet op:

·       De uitvoering van het actieprogramma behorende bij de SKA Openbaar bestuur

Werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2020 vastgesteld.

·       De doorontwikkeling van de Staat van het bestuur.

Werkzaamheden: o.a. ondersteunen bij het aanbesteden van onderzoek, onderzoeksbegeleiding, projectplanning, organisatorische werkzaamheden rond het projectteam en bijdragen aan het samenstellen van de Staat van het bestuur.

·       Secretariaat van het directiebrede kennisteam

Werkzaamheden: o.a. organiseren van overleggen, agenda opstellen, verslagen maken en vervolgacties uitzetten.

·       Programma activiteiten

Werkzaamheden: samen met collega’s zorgen dat de ontwikkelde kennis gedeeld wordt (organiseren van kennisoploopjes, redactie nieuwsbrief, kennisnetwerken).

Het definitieve werkpakket wordt gedurende de looptijd samen met de trainee vormgegeven.

Gevraagde profiel

·       WO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld bestuurskunde, politicologie, economie, sociologie, geografie of aanverwante studie).

·       Affiniteit met kennis en onderzoek voor beleid.

·       Kennis van de beleidsonderzoekswereld en het binnenlands bestuur is een pré.

·       Gevoel voor organisatie- en politiek bestuurlijke verhoudingen.

·       Goede mondelinge en schriftelijke communicatie. Vlotte pen!

·       Doel- en resultaatgericht.

·       Samenwerkingsgericht.

·       Analytisch.

·       Initiatiefrijk.

·       Goed in plannen en organiseren.

·       Flexibel.

Gewenste startdatum: 1 december 2019

Spreekt deze functie je aan?

Ben jij die jonge resultaatgerichte professional die zich thuis voelt bij de geschetste opdracht en zich herkent in het gevraagde profiel? Stuur dan uiterlijk a.s. donderdag 7 november a.s. je motivatie voor deze opdracht en je actuele CV naar ons op via bijgaande link.

Klik hier om te solliciteren

Mocht je zelf niet voldoen aan het profiel, maar weliemand kennen die geschikt is, stuur dit bericht dan s.v.p. door. Wij komen graag in contact met geschikte kandidaten die nog niet in ons bestand zijn opgenomen. Deze opdracht zal ook via LinkedIn en Facebook worden gedeeld.

Voorwaarden

Het traineeprogramma duurt in totaal twee jaar. Deze opdracht is voor de periode van een jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel.

Procedure

We verwachten je uiterlijk dinsdag 12 november a.s. te laten weten of je bent geselecteerd voor een sollicitatiegesprek. Het geven van een pitch maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Na de eerste gespreksronde wordt bepaald wie er worden voorgesteld aan de opdrachtgever.

Bijlage: Achtergrondinformatie

Directie Bestuur, Financiën en Regio’s (BFR)

De Directie Bestuur, Financiën en Regio’s (BFR) is een beleidsdirectie en heeft een aantal uitvoerende en toezichthoudende taken.

Ons werkveld is het binnenlands bestuur: de inrichting en werkwijze van gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsverbanden én hun verhouding tot elkaar (bestuurlijk en financieel), het Rijk, de EU en maatschappelijke partners.

BFR wil een gezaghebbende, op samenwerking en resultaatgerichte, politiek sensitieve en vernieuwende beleidsdirectie zijn. Met kennis van de praktijk en verbinding met een groot aantal stakeholders. We willen als zodanig worden herkend door medeoverheden, departementen en overige stakeholders en binnen BZK door de minister, ambtelijke leiding en andere directies.

BFR biedt medewerkers een werkplek om trots op te zijn, prettig, veilig en met een goede werksfeer. We streven binnen het DG Bestuur, Ruimte en Wonen naar goed openbaar bestuur: bestuur, waarin burgers vertrouwen hebben, dat democratisch is gelegitimeerd en dat bijdraagt aan economische groei.

Wat ons als directie BFR in het bijzonder drijft is het streven om het binnenlands bestuur bij de tijd te brengen en te houden zodat adequaat op deze ontwikkelingen wordt ingespeeld. Er is volop beweging in de omgeving van het bestuur en op onderdelen van het bestuur, zoals taakoverdracht naar het gemeentelijk terrein. Vanwege inhoudelijke opgaven worden steeds vaker regionale patronen zichtbaar, waarop de formele ‘hoofdstructuur’ van het bestuur onvoldoende is toegesneden. Dit vraagt onder meer om intensievere samenwerking tussen gemeenten – en soms ook andere bestuurslagen.

Afdeling

De afdeling Bestuurlijke Organisatie (BO) is één van de vijf afdelingen binnen BFR. BO bestaat uit ongeveer 15 fte. De afdeling brengt goed en krachtig binnenlands bestuur in de praktijk. Ze brengt lokale en regionale partijen in positie, zodat zij met een strategie/aanpak de lokale en regionale maatschappelijke vraagstukken/opgaven kunnen aanpakken en (in samenhang) realiseren. Hierbij ondersteunt zij (i.s.m. andere afdelingen/directies) bij met het wegnemen van knelpunten, het ruimte bieden in regelgeving en met de ontwikkeling en verspreiding van kennis/onderzoek. Waaronder expertise op terrein va de bestuurlijke organisatie (bestuurlijke structuren en samenwerking, juridisch, processen en culturen).

De afdeling is georganiseerd in vier themateams of clusters: bevolkingsdaling, toekomstbestendig bestuur, grensoverschrijdende samenwerking en kennis. Hieronder een korte beschrijving van de clusters.

-      Toekomstbestendig bestuur

Bestuurlijke vernieuwing en versterking bestuurlijke organisatie en werking (structuur, processen, culturen, kennis/onderzoek) bestuurskracht en herindelingen incl. Wet Algemene regels herindeling, monitoren en ondersteunen regionale samenwerking/-governance. Onder dit thema valt ook de regie op de Regio Envelop. BZK werkt samen met het ministerie van LNV aan Regio Deals, die een deel gefinancierd kunnen krijgen door het Rijk.

-      Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Bijdragen aan goed openbaar bestuur in de grensregio, in samenwerking met de buurlanden Duitsland en België (en hun deelstaten). Het werk houdt onder andere in: het realiseren van politieke toezeggingen, voorbereiden van werkbezoeken van de verantwoordelijk staatssecretaris en interdepartementale en interbestuurlijke samenwerking en afstemming om zo belemmeringen in de grensregio weg te nemen.

-      Programmateam Bevolkingsdaling (incl. Waddenliaison)

Bijdragen aan op peil houden van de leefbaarheid in krimpgebieden. Het werk houdt o.a. in: realiseren van politieke toezeggingen, interdepartementale en interbestuurlijke samenwerking, het maken van regio-specifieke afspraken, monitoring en voortgang van de acties.

-      Kennis

Versterken kennis/evidence base t.b.v. beleidsontwikkeling, -interventies en -verantwoording op terrein van het openbaar bestuur. Het verbinden van de werelden van beleid en kennis. Binnen de directie vervult BO de kennisfunctie en de versterking van het kennisnetwerk. Een keer in de twee jaar stelt de afdeling de Staat van het Bestuur op. Ook is de afdeling accounthouder van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Share:
Logo VNG Trainees
About VNG Trainees
to company page

Met het VNG Traineeship krijgt jouw carrière binnen de (lokale) overheid een vliegende start. Je doet werkervaring op bij verschillende overheidsorganisaties, op uiteenlopende bestuurslagen. En het belangrijkste ingrediënt, dat blijf je steeds zelf. Met een tweejarig intensief opleidingsprogramma waar het draait om inhoud, vaardigheden en persoonlijk leiderschap, sta je aan het roer van jouw persoonlijke ontwikkeling.

Government
Den Haag
Active in 1 countries
50 employees
40% men - 60% women
Average age is 25 years

What employees are saying

Marlou Grobben

Trainee

Marlou Grobben

Wat wil je bereiken in de lokale overheid?
Er is geen bestuurslaag die zo dichtbij je staat als je gemeente. Sporten, leren, werken, afspreken met vrienden, op bezoek bij mijn oma, winkelen, wandelen, naar het strand, eten: leven. Ik doe het allemaal in mijn gemeente. En mijn gemeente...

Maarten Glorie

Trainee

Maarten Glorie

Wat wil je bereiken bij de lokale overheid?
Ik sta voor een overheid die midden in de samenleving staat. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is nog lang geen gemeengoed. Als gemeente moet je niet vanuit het stadhuis bepalen hoe de omgeving of samenleving eruit moet komen te zien,...

People also viewed