Discover which opportunities best fit who you are and get in touch with companies like De Verre Bergen.

Learn more
 1. About De Verre Bergen

  About De Verre Bergen

  Stichting De Verre Bergen is een sociaal investeringsfonds, en met onze investeringen willen wij bijdragen aan een beter en sterker Rotterdam. Wij zijn een bevlogen, ambitieuze en diverse organisatie, met een levendige cultuur.

  Wij hebben als doel om positieve maatschappelijke impact te realiseren in de stad Rotterdam, dit doen wij middels de ontwikkeling en financiering van onze programma’s. Deze programma’s benaderen wij op een zakelijke wijze; een programma is een investering waarmee wij geen financieel maar maatschappelijk rendement nastreven.

  Op dit moment financieren wij 17 programma’s in Rotterdam, en we hebben de ambitie om de komende jaren als organisatie verder te groeien.
  Wij zijn continu op zoek naar nieuwe, innovatieve ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan onze doelstelling: een beter en sterker Rotterdam.
  Als Associate speel je een cruciale rol in het realiseren van deze ambitie.

 2. Over ons

  Over ons

  Sinds 2011 investeren wij in gedurfde ideeën die bijdragen aan een sterker en beter Rotterdam.

  Wij ontwikkelen zowel zelfstandig, als met initiatiefnemers, programma’s die op een innovatieve manier maatschappelijke vraagstukken aanpakken.
  Een recent voorbeeld is het programma ‘Nieuw Thuis Rotterdam’, waarmee wij uit eigen initiatief een uitgebreid huisvestings- en integratieprogramma voor 200 Syrische gezinnen hebben opgezet.
  Onze overige 16 programma’s richten zich op een divers aantal thema’s, zoals onderwijs en de ontwikkeling van jongeren, maar ook sportparticipatie en kunst en cultuur.
  De aanpak die we hierin hanteren is zakelijk; we zien deze programma’s als investeringen die een maatschappelijk rendement moeten opleveren.
  Omdat we het belangrijk vinden dat de programma’s gebaseerd zijn op bestaande kennis én daarnaast nieuwe kennis opleveren, speelt wetenschappelijk onderzoek een grote rol in de verschillende fasen van ons werk.

  Ons fonds bestaat uit privaat geld van een Rotterdamse ondernemersfamilie.
  Meer informatie over onze werkwijze en programma’s is te vinden op onze site: www.deverrebergen.nl

  Onze organisatie bestaat uit een jong en multicultureel team van +/- 25 ambitieuze mensen met een diverse achtergrond qua studie en werkervaring (o.a. consultancy, private equity, rechten, sociale wetenschappen). Al onze medewerkers zijn initiatiefrijk, bevlogen en streven naar een hoge standaard. We zijn een platte organisatie met een toegankelijke cultuur, zo lunchen we altijd samen, gaan we jaarlijks op skivakantie en vieren we alle feestdagen.

 3. Sfeer proeven @ Stichting de Verre Bergen

  Wil je weten hoe het er bij ons van binnen uitziet? Kijk alvast even binnen en wie weet loop je hier volgend jaar zelf ook rond als Associate of Programma Ontwikkelaar.

 4. Ons team

  Ons team

  Het team van Stichting De Verre Bergen werkt samen met de maatschappelijke initiatieven aan een beter Rotterdam.
  Rotterdam is een wereldstad met een zeer diverse en kleurrijke bevolking. Stichting de Verre Bergen streeft ernaar voor alle Rotterdammers een toevoeging voor de stad te zijn met haar programma’s. Wij denken dat we dit het best kunnen met een team dat net zo divers is als de stad zelf, zowel in leeftijd, wereldbeeld, culturele achtergrond als geslacht. Verschillende visies op wat nodig is voor Rotterdam kunnen onze programma’s versterken en blinde vlekken voorkomen.
  Het streven naar diversiteit doen we op verschillende manieren: we houden elkaar scherp binnen de werving en selectie van nieuwe collega’s, houden in het persoonlijke ontwikkeltraject rekening met verschillende behoeftes en vieren naast Sinterklaas en Kerst ook ieder jaar het Suikerfeest. We streven naar een platte organisatiestructuur met een open cultuur, waarin iedereen voor zijn of haar mening uit kan komen. Daarnaast heeft een iedereen die nieuw bij Stichting de Verre Bergen komt werken een mentor toegewezen binnen de organisatie, deze denkt mee over de ontwikkeling en dient als vertrouwenspersoon.

 5. Werkwijze

  Stichting De Verre Bergen zet zich in voor een sterker Rotterdam. We bedenken en ontwikkelen programma’s, voeren deze uit en proberen de resultaten van deze programma’s in kaart te brengen. Soms gaat dit in samenwerking met andere partijen uit de stad en soms worden er nieuwe organisaties opgezet om deze programma’s uit te voeren.

  Stichting De Verre Bergen neemt geen aanvragen tot financiële ondersteuning in behandeling. U kunt hier meer informatie vinden over financiële ondersteuning voor uw idee.

  Stichting De Verre Bergen speelt zelf een grote rol in het ontwikkelen van ideeën en heeft daarvoor een eigen professionele staf. Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in ideeën die in het verlengde van onze doelstelling liggen. In het verleden organiseerden we periodieke flitsafspraken om te leren over ideeën uit de stad en te bezien of deze in onze strategie zouden passen. Stichting De Verre Bergen beraadt zich momenteel op een nieuw format om nieuwe ideeën voor programma’s te verzamelen. We richten ons hierbij op het ontwikkelen van een aanpak die, zowel voor Stichting De Verre Bergen als voor onze gesprekspartners, meer oplevert. Om deze reden is het op dit moment niet mogelijk een afspraak met ons te maken.

 6. Programma's - Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

  De ambitie van het programma Nieuw Thuis Rotterdam is dat statushouders binnen afzienbare tijd de Nederlandse taal (op niveau) machtig zijn; de weg naar (vrijwilligers)werk of onderwijs hebben gevonden en zich thuis gaan voelen in Rotterdam, hun wijk en hun woning. Van deze statushouders wordt verwacht dat zij zich voldoende zullen inspannen om vooraf afgesproken doelen te behalen.

  Het integratieprogramma richt zich exclusief op een groep Syrische gezinnen die verspreid over de stad zullen worden gehuisvest. Door in eerste instantie te kiezen voor een in taal en cultuur homogene groep nieuwkomers, is het mogelijk om een op maat gesneden integratieprogramma aan te bieden. Ook leent dit zich beter voor een gedegen onderzoek.

  Het Programma start later dit voorjaar door aan ongeveer 100 gezinnen die als statushouder aan Rotterdam zijn toegewezen een woning van SNTR te huur aan te bieden (de netto huuropbrengsten bekostigen deels het Programma). Deze woningen zijn door SNTR aangekocht en bevinden zich verspreid over de stad, met uitzondering van de zogenaamde “Rotterdamwet-wijken”. Het betreft van particulieren aangekochte woningen, die over het algemeen meer dan zes maanden te koop hadden gestaan. Het uiteindelijk aantal te huisvesten statushouders zal naar verwachting – afhankelijk van het verloop van het Programma – worden uitgebreid naar 200 gezinnen.

  Het Programma van SNTR richt zich in grote lijnen op de volgende onderdelen:

  1.Taalverwerving. Dit onderdeel is erop gericht elke volwassene binnen afzienbare tijd tenminste tot B1-, en waar mogelijk B2-niveau op te leiden. Voor kinderen en jongeren zal in aanvulling op de internationale schakel klassen, waar nodig buiten schooltijd en in de schoolvakanties taalonderwijs worden aangeboden.
  2.Scholing. Het opleidingsniveau van de statushouder zal worden geïnventariseerd, de eventuele (om-of bij)scholingsbehoefte zal worden vastgesteld en de statushouder zal worden begeleid bij het zoeken van een passende opleiding.
  3.Toeleiding naar werk. Met inachtneming van de kwaliteiten van het individu en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, zal worden geassisteerd met het vinden van (vrijwilligers)werk.
  4.Sociaal-culturele integratie. De ontwikkeling van sociale netwerken van de statushouders, zowel in de buurt alsook breder in de stad zal actief worden ondersteund; tevens zal worden gezorgd voor een vlotte inburgering.

  SNTR heeft – evenals Stichting De Verre Bergen – geen financieel oogmerk maar streeft sociaal rendement na. Meetbare, maatschappelijke meerwaarde is daarbij het gestelde doel. Dat betekent dat van tevoren de beoogde resultaten zwart op wit zullen worden gezet en onderzocht zal worden of het Programma erin slaagt die te verwezenlijken en zo ja, in welke mate.
  Gedurende de volledige loopduur zal het programma nauw worden gemonitord en geëvalueerd met als doel kennis op te doen over de kwaliteit van het integratieproces (snelheid en effectiviteit) en de (kosten)effectiviteit van het Programma. De vorderingen van de gezinnen die het Programma volgen, zullen worden vergeleken met een controlegroep.
  Daarnaast richt het Onderzoek zich op de volgende vragen:

  Hoe verloopt de integratie van statushouders binnen de verschillende domeinen te weten arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, buurt en sociale netwerken?
  Welke mechanismen spelen daarbij een rol?
  Wat zijn daarin de knelpunten?
  Waar kan de particuliere sector een bijdrage leveren aan het sneller en beter integreren van statushouders in Rotterdam?
  De komende tijd zal de onderzoeksopzet in samenwerking met Prof. Dr. Jaco Dagevos, bijzonder hoogleraar Migratie en Integratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, verder worden uitgewerkt.

 7. Programma's - Makerspace

  Programma's - Makerspace

  Stel je een ruimte voor met verschillende machines. Hypermoderne 3D-printers en digitaal gestuurde lasersnijders, maar ook ambachtelijke, traditionele apparaten om hout en metaal te bewerken. Aan het werk: een klein technisch team, een groepje vrijwilligers, maar vooral heel veel buurtbewoners van 8 tot 80. Ze fiksen een fiets in de fietsfix, klussen samen aan een sloophouten terrastafel, ontwerpen eigen kleding.

  Open

  De makerspace in Bospolder-Tussendijken (midden in Delfshaven) zal openstaan voor alle wijkbewoners: kinderen, senioren, zzp’ers, werkzoekenden, amateur- en professionele kunstenaars. In de makerspace kunnen ze van alles maken en creëren. Voor zichzelf, of voor de buurt.

  Delen

  Soms zullen er workshops en lessen aangeboden worden, maar juist zelf de regie nemen is een leidend thema van de makerspace. Een ander principe is ‘wederkerigheid’: je krijgt wat (werkruimte, kennis, materialen), en je geeft wat terug. Bijvoorbeeld jouw ontwerp van het product, of jouw kennis en vaardigheden door lessen of workshops te geven. Helpen opruimen of werkbanken schoonmaken is ook een waardevolle tegenprestatie.

  Skills

  Gebruikers van de makerspace doen natuurlijk ‘hard skills’ op – solderen, programmeren, houtbewerken, ontwerpen. Maar een makerspace is vooral een ontmoetingsplaats waarin je als vanzelf gaat samenwerken en onderzoeken, problemen leert oplossen en kritisch gaat denken. En het is een plek waar je ervaart dat je het wél kan. Dat is de grote meerwaarde van een makerspace in de wijk.

  De makerspace die De Verre Bergen met de wijk opzet, is gebaseerd op een aantal hypothesen. Zo gaan we uit van drie mechanismen:

  leren door te maken
  peer learning
  zelfgestuurd leren
  Om deze mechanismen in gang te zetten, is een inspirerende omgeving nodig (de wow-factor), een makermentaliteit en een creatieve omgeving. Die randvoorwaarden willen we binnen de makerspace gaan realiseren.

  Leefwereld

  In onze visie vergroten de drie mechanismen de leefwereld van de gebruikers en met name die van jongeren tussen 10 en 15. Een makerspace empowert en stimuleert 21st century skills. Dit zijn de vaardigheden die jongeren in deze tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen tot kansrijk deelnemer aan onze samenleving: kunnen samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch kunnen denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden. (Lees bij Kennisnet meer over 21st century skills)

  Klopt het?

  Op termijn, als de Makerspace al een tijdje draait, willen we onderzoeken of onze hypothesen kloppen en wat de impact is van de makerspace. Hebben deelnemers meer ontwikkelkansen, bijvoorbeeld? Presteren ze beter op school en hebben ze een positiever toekomstperspectief? Zodra we dit onderzoek opzetten, schrijven we daar op deze pagina meer over. Naast onderzoek naar de effecten van het programma zullen we ook onderzoek doen naar het verloop van het proces rond de makerspace. Dit onderzoek gaat bijvoorbeeld over de samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit kan partijen helpen die in de toekomst zelf een makerspace op willen zetten.

 8. Programma's - Moeders van Rotterdam

  Programma's - Moeders van Rotterdam

  Wetenschappelijke studies tonen aan dat zeer kwetsbare zwangere vrouwen meer kans hebben op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, bijvoorbeeld dat het kind zich minder goed heeft ontwikkeld in de buik, dat zij persoonlijk meer gezondheidsproblemen ervaren en dat er een hogere kans is op een verstoorde ontwikkeling van het kind. Deze verstoorde ontwikkeling wordt veroorzaakt doordat deze doelgroep problemen ervaart met de zorg en opvoeding van hun pasgeboren kind. De lange termijn effecten van deze verstoorde ontwikkeling zijn een hogere kans op blijvende intellectuele en motorische schade op het kind. Uit de praktijk blijkt dat deze vrouwen door een gebrek een (financiële) middelen en mogelijkheden om voor zichzelf en het kind te zorgen niet zelfstandig in staat zijn om deze negatieve situatie te veranderen.
  Met de ondersteuning van het programma Moeders van Rotterdam beoogt De Verre Bergen een effectief bewezen interventie te ontwikkelen die deze kwetsbare zwangere vrouwen daadwerkelijk helpt. Daarnaast vindt De Verre Bergen het belangrijk dat deze werkwijze vervolgens wordt ingebed binnen stedelijke zorginstellingen en de wijkteams.

  Uitwerking

  Het programma Moeders van Rotterdam wordt uitgevoerd door Bureau Frontlijn, binnen het programma worden 150 zeer kwetsbare vrouwen per jaar opgenomen. Zij worden gedurende een periode van drie jaar begeleid door teams bestaande uit een combinatie van professionals en studenten.
  Een vrouw wordt aangemeld voor het programma door verloskundige professionals vóór haar 36e zwangerschapsweek. Er wordt vastgesteld of er sprake is van een niet kwetsbare, kwetsbare, of zeer kwetsbare zwangere vrouw. Alleen het laatste geval leidt tot een verzoek aan Moeders van Rotterdam voor een intake bij deze vrouw thuis. Als de aanstaande moeder wordt toegelaten, gaat zij Fase 1 van het programma in.

  In Fase 1 stelt het team een op maat gemaakt Plan van Aanpak op. Het Plan van Aanpak richt zich in eerste instantie op het oplossen van de acute crisissituatie, daarnaast beschrijft het welke doelen, wanneer en op welke manier worden nagestreefd.
  Voorbeelden zijn het bemiddelen bij een naderende huisuitzetting, het regelen van een zorgverzekering of het creëren van een veilige omgeving voor de baby, met bijvoorbeeld een bedje en commode.

  In Fase 2 en 3 staan de omstandigheden die een veilige hechting met het kind mogelijk maken centraal en wordt er gewerkt aan de opvoedings- en onderwijsondersteunende vaardigheden van de moeders. Ook wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind, zoals taalvaardigheid en motoriek. Tot slot wordt de moeder ondersteund in het zoeken van een opleiding of baan, om haar zelfredzaamheid te vergroten.
  Gedurende deze fases is er nauwe samenwerking en afstemming met het consultatiebureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

  Na het derde jaar stopt het traject, maar wordt door medewerkers van Bureau Frontlijn telefonisch contact onderhouden met de moeder. Het nazorgtraject is nodig om ervoor te zorgen dat moeders geholpen kunnen worden wanneer zij te maken krijgen met een terugval in hun situatie.

  Het onderzoek naar Moeders van Rotterdam wordt geleid door het Erasmus MC, afdeling verloskundige en prenatale zorg. Het onderzoek start in september 2015 en eindigt eind 2019. Al gedurende het onderzoek zal nauw worden samengewerkt met de sociale wijkteams. Zij worden door Bureau Frontlijn opgeleid hoe zij moeten omgaan met deze kwetsbare doelgroep zodat zij na de afronding van het programma (een deel van) de zorg voor deze kwetsbare groep kunnen overnemen.

  Onderzoeksopzet

  Voor het onderzoek worden twee groepen gecreëerd. Groep 1 bestaat uit de 600 zeer kwetsbare zwangere vrouwen die begeleid worden door het programma Moeders van Rotterdam. Groep 2 bestaat uit 600 kwetsbare zwangere vrouwen die minder lage kwetsbaarheidsscore hebben en daarom een minder intensief programma aangeboden krijgen.

 9. Programma's- De Academische Werkplaats

  Programma's- De Academische Werkplaats

  De academische werkplaats is een initiatief om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die zwaar in de knoop zitten, opnieuw een kans geven. Een kans om verslavingen, criminaliteit, werkloosheid, gebrek aan opleiding, financiële en psychische problemen achter zich te laten. Om de regie weer in handen te nemen over hun eigen leven en mee te doen in de maatschappij. Dat is het Rotterdamse project De Nieuwe Kans.

  De Nieuwe Kans bestaat uit een intensief dagprogramma en veel individuele begeleiding. Maar werkt dat programma echt? En waarom? Kan het nog beter? Over die vragen buigt zich het team van Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans. Zes wetenschappers volgen vijf jaar lang jongeren die meedoen aan het begeleidingsprogramma.

  De Academische Werkplaats doet stevig wetenschappelijk onderzoek naar de methode van De Nieuwe Kans, naar de effecten van deze intensieve begeleiding en naar de doelgroep. Daarmee is te bewijzen of de sociale en financiële investeringen in De Nieuwe Kans vruchten afwerpen.

  Bewezen effectief

  Als eenmaal is aangetoond dat de methodiek werkt, kan die ook op andere plaatsen worden ingezet. Zo zorgt de wetenschap ervoor dat het programma is gebaseerd op bewezen effectiviteit. Zulke programma’s zijn er vooralsnog veel te weinig.

  Wisselwerking

  De Academische Werkplaats is meer dan wetenschappelijk praktijkonderzoek. De onderzoekers blijven namelijk niet op afstand, maar koppelen de resultaten direct terug aan de mensen die met het programma werken. Die passen de bevindingen toe in de dagelijkse praktijk en dat is vervolgens weer input voor de onderzoekers. Wat onderzocht wordt, is op die manier vooral in de beginfase voortdurend aan verandering onderhevig. In deze fase ligt de nadruk van de Academische Werkplaats vooral op wetenschappelijk verantwoorde verbetering van het programma. In latere fasen grijpen de wetenschappers niet of nauwelijks meer in, zodat de methode op een zuivere manier wordt onderzocht.

  Initiatief

  Het initiatief voor de Academische Werkplaats kwam van professor dr. Theo Doreleijers en dr. Arne Popma van het VU medisch centrum in Amsterdam, in samenspraak met voormalig directeur van Stichting De Nieuwe Kans Els Toxopeus.

  Verwachtingen

  Het praktijkonderzoek van de Academische Werkplaats levert resultaat op voor de samenleving én voor de jongeren en hun omgeving. Minder criminaliteit en overlast, minder schooluitval, minder werkloosheid. Beter functionerende en gezondere jongeren. Dat leidt uiteindelijk tot kostenbesparing op handhaving, rechtsgang, detentie en sociale verzekeringen. De jongeren zelf maken ook sociaal meer kans. Bijvoorbeeld op een baan, maar ook om relaties op te bouwen met anderen.

  Het praktijkgerichte onderzoek van de Academische Werkplaats richt zich op drie fronten: het traject, het effect en als derde de gezondheid en het brein van de deelnemers.

  Trajectonderzoek

  Het trajectonderzoek is voornamelijk sociologisch. De werkplaats brengt in kaart hoe de jongeren bij De Nieuwe Kans terechtgekomen zijn.

  Wat is hun justitiële verleden, hun opleidingsgeschiedenis, hun familieachtergrond? Met welke hulpverleners hebben ze te maken gehad? Waar komen ze vandaan, wat dragen ze met zich mee?

  Effectonderzoek

  Het effectonderzoek brengt precies in kaart wat De Nieuwe Kans betekent voor jongvolwassenen met complexe problemen. Halen ze diploma’s, krijgen ze een baan? Laten ze nieuwe gedragspatronen zien en wat is veranderd aan de manier waarop ze met anderen omgaan? Hoe zit het met alcohol en drugs? Dit deel van het onderzoek kijkt naar de effecten van de dagbehandeling.

  Brein- en gezondheidsonderzoek
  De derde pijler van de Academische Werkplaats is onderzoek naar het brein en de gezondheid van de deelnemers. Is er verband tussen fysieke en psychische kenmerken, en zo ja, wat betekent dat dan voor de individuele aanpak van de problematiek?

 10. Programma's - de Kracht van Rotterdam

  Programma's - de Kracht van Rotterdam

  De Kracht van Rotterdam laat de stad zien door de ogen van twaalf jonge, getalenteerde fotografen. Die maken onalledaagse foto’s van het dagelijks leven in twaalf Rotterdamse wijken. ‘s Ochtends, ’s middags, ’s avonds, ‘s nachts. Het project, dat jaarlijks terugkeert, mondt uit in een stadsexpositie: de twaalf beste foto’s zijn een paar maanden lang zichtbaar voor alle Rotterdammers. In toonaangevende gebouwen zoals De Rotterdam, op flatgebouwen, trams, in het Maasstad Ziekenhuis en op bruggen en pleinen. Meer informatie over de Kracht van Rotterdam vindt u op de website.

  Realistische foto’s

  De Kracht van Rotterdam toont de stad niet alleen van zijn mooiste en zonnigste kant, maar ook aan de achterkant en in het donker. De glanzende hoogbouw en de beroemde bruggen kennen we nu wel. Deze foto’s gaan over hoe de stad er verder uitziet: jongeren op een voetbalveld of mensen aan het werk in een onbekende straat. Realistische foto’s met of zonder Rotterdammers, uit alle windstreken van de stad.

  De wijken in

  Elk jaar worden twaalf jonge fotografen (tot 35 jaar) geselecteerd die met hun camera een Rotterdamse wijk intrekken. Een loterij bepaalt welke wijk dat is. De curator geeft hen een opdracht mee ter inspiratie waarna ze in een week tijd op vier verschillende dagdelen fotograferen. Bij elkaar de 24 uur die een dag telt. Een vakjury, waarin ook de curator zitting heeft, selecteert de beste foto die de Krachtprijs wint van 3500 euro.

  De beste foto’s komen in de openbare ruimte te hangen. Zo verspreid mogelijk. De foto uit Charlois bijvoorbeeld in Kralingen, die uit Schiebroek in Hoogvliet. Zo leren Rotterdammers elkaar kennen en herkennen. In 2013 waren alle foto’s ook bij elkaar te zien met een overzichtsexpositie in het Nederlands Fotomuseum.

  Anders dan de meeste andere initiatieven waar De Verre Bergen zijn naam aan verbindt is De Kracht van Rotterdam geen grootschalig programma dat een maatschappelijk probleem aanpakt. Toch heeft ook dit fotoproject een maatschappelijk doel: de beeldvorming van de stad verbeteren en Rotterdam op een realistische manier laten zien.

 11. Programma's - Rotterdam Talent Scolarship

  Programma's - Rotterdam Talent Scolarship

  Het Erasmus University College biedt een inhoudelijk sterke opleiding op het gebied van liberal arts en sciences. Maar het is een kostbare opleiding: kleine groepen, intensieve begeleiding, uitgebreid extra-curriculair programma, het eerste jaar verblijf op campus. Als je het collegegeld en huisvesting niet kunt betalen, is de drempel hoog, zelfs als je een excellente en gemotiveerde student bent. Voor studenten uit Rotterdam in die situatie is er het Rotterdam Talent Scholarship (ROTAS) programma waarmee collegekosten, huisvesting en studiemateriaal gefinancierd worden.

  Rotterdam Talent Scholarship valt onder Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten, een samenwerking tussen Erasmus University College en Stichting De Verre Bergen.

  Elk jaar zal Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten een aantal ambitieuze en talentvolle Rotterdamse VWO-leerlingen een Rotterdam Talent Scholarship (ROTAS) geven om een bachelor-opleiding te volgen aan het Erasmus University College (EUC). Daarmee komt er een extra keuzemogelijkheid voor hen naast bijvoorbeeld studies als medicijnen, rechten of bedrijfskunde. Het dynamische EUC biedt behalve een sterke academische opleiding een goed netwerk en extra-curriculaire activiteiten, die op een CV vaak van meerwaarde zijn.

  Ambitieuze leerlingen

  De selectie van de leerlingen is in handen van Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten. Het gaat om jongeren die de potentie en het talent hebben om uit te groeien tot sociaal-maatschappelijke leiders en wetenschappers. Decanen en docenten van Rotterdamse middelbare scholen kunnen hiervoor leerlingen voordragen of leerlingen kunnen zichzelf aanmelden wanneer ze geïnteresseerd zijn in een studie Liberal Arts & Science aan EUC.

  Community service

  Behalve de driejarige scholarships, draagt Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten bij aan een extracurriculair programma voor alle EUC studenten. Er is een onderdeel waarbij EUC studenten een sociaal-maatschappelijke stage kunnen volgen in Rotterdam of deelnemen aan een studiereis. Tot slot wordt er ieder jaar een serie inspirerende gastcolleges georganiseerd met sprekers uit binnen- en buitenland.

  Voor Rotterdam

  De Verre Bergen vindt het Rotterdam Talent Scholarship curriculum een aanwinst voor Rotterdam en we hopen natuurlijk dat de studenten zich verbonden zullen gaan voelen met de stad op korte en lange termijn. In het academisch jaar 2014-1015 zijn er vier studenten met een beurs van Stichting ter Ondersteuning van Rotterdamse Talenten begonnen. In het studiejaar 2015-2016 zijn er vijf studenten met een ROTAS beurs begonnen aan hun studie.

 12. Programma's - Playing for Success Rotterdam

  Programma's - Playing for Success Rotterdam

  Playing for Success is een naschools programma voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool die (tijdelijk) minder goed functioneren op school dan zij zouden kunnen. De focus ligt daarbij op leerlingen met een laag cognitief zelfvertrouwen.

  De doelstelling van Playing for Success is om de onderwijsprestaties van deze leerlingen te verbeteren door bij te dragen aan de ontwikkeling van soft skills. Leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben krijgen gedurende dertien weken positieve leerervaringen op een wow-locatie: bij topsportclubs Excelsior en Rotterdam Basketbal. Dertien weken lang, een middag per week, in een topsportomgeving. Naast taal en rekenen staan activiteiten op het programma als presenteren en ontmoetingen met topsporters.

  Niet alle kinderen op Rotterdamse basisscholen presteren zo goed als ze zouden kunnen. Eén van de redenen daarvoor is een laag cognitief zelfvertrouwen. Het programma Playing for Succes biedt voor deze kinderen een aantrekkelijk naschools programma met intensieve begeleiding op een inspirerende ‘wow-locatie’.

  Middels vier kernelementen wil Playing for Success de ontwikkeling van soft skills stimuleren. Deze soft skills dragen bij aan het verbeteren van schoolprestaties (hard skills) en het tegengaan van schooluitval. Er zijn vier kernelementen essentieel voor deze interventie:

  leerlingen het gevoel geven dat ze speciaal zijn en ertoe doen;
  leerlingen tijdens de activiteiten gebruik laten maken van de omgeving van het leercentrum (contextrijk leren)
  het verzorgen van een klimaat waarin de persoonlijke ontwikkeling en het plezier van de leerlingen centraal staan, en niet de vergelijking met andere leerlingen (motivatiegericht klimaat);
  uitdagende en haalbare activiteiten aanbieden waardoor de leerlingen succeservaringen hebben.
  Begeleiding

  Rotterdamse leerlingen worden in de leercentra echt uitgedaagd én intensief begeleid. Want als kinderen ontdekken dat ze wel kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, krijgen ze hun zelfvertrouwen terug en nemen hun schoolprestaties toe.

  Naast professionele docenten in de leercentra zorgen enthousiaste MBO- en HBO-stagiairs voor een hoge dosis aan persoonlijke begeleiding en aandacht. Playing for Success biedt hen een uitdagende stage, waarin ze kinderen leren begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeldoelen.

  Playing for Success Rotterdam

  Playing for Success is een van oorsprong Brits concept. In 2008 is het naar Nederland gehaald door onderwijsadviesbureau KPC Groep en vanaf 2012 ondersteunt Stichting de Verre Bergen dit programma in Rotterdam. Het programma wordt uitgevoerd door Stichting Playing for Success Rotterdam. In het bestuur van de stichting zitten vertegenwoordigers van het Rotterdamse scholenveld, de topsportclubs, het MBO/HBO en Stichting De Verre Bergen.

  Wij hebben het Britse concept aangepast door de doelgroep te verruimen naar groep 6 en de duur van het programma te verlengen. Sinds 2013 focussen we met het programma op het basisonderwijs en wordt Playing for Success niet meer aangeboden op het middelbaar onderwijs.

  In Rotterdam zijn er twee leercentra ingericht: bij Excelsior en bij Rotterdam Basketbal. Jaarlijks nemen maximaal 360 leerlingen deel aan het programma; deze leerlingen komen van zo’n 25 verschillende Rotterdamse basisscholen. Elke groep krijgt dertien inspirerende, activerende en uitdagende lesmiddagen. Ze leren daarin niet om te voetballen of basketballen, maar doen allerlei opdrachten waarmee ze hun soft skills versterken.

  Door middel van onder meer presenteren, interviewen, samenwerken en reflecteren werken kinderen aan hun sociaal-emotionele vaardigheden. Dit werkt bevorderend voor eigenschappen als schoolmotivatie, zelfcontrole en een gevoel van controle over de toekomst: deze soft skills zijn belangrijke voorspellers voor succes in het leven. Uiteindelijk hoopt Playing for Success ook hun schoolresultaten (zoals de CITO-score) positief te beïnvloeden.

  Stichting De Verre Bergen heeft een onderzoek gekoppeld aan Playing for Success om te bekijken of en hoe de doelstellingen van het programma worden bereikt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in juli 2016 gepubliceerd.

  Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht het programma door middel van een procesevaluatie over het schooljaar 2012-2013 en effectmetingen tijdens de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015. Hiervoor zijn lessen geobserveerd, ouders en docenten geïnterviewd en hebben de deelnemers vragenlijsten ingevuld. Het doel van het onderzoek is om te sturen op de inhoud en effectiviteit van het programma. Na de eerste procesevaluatie zijn een aantal veranderingen doorgevoerd, zoals de looptijd, aandacht voor goede stagiairs en terugkoppeling naar scholen.

  De uitkomsten van de procesevaluatie van het eerste jaar (2012-2013) van het programma vindt u in de eerste factsheet Playing for Success. Uit de resultaten uit het effectmetingen in het tweede jaar (2013-2014) blijkt dat op 4 van de 13 onderzochte items een positief significante ontwikkeling is gemeten bij deelnemers aan het programma ten opzichte van de controlegroep. Het gaat hierbij om effecten op de inzet voor schoolwerk, huiswerk maken, het cognitief zelfvertrouwen en vragen stellen aan de leraar. De uitkomsten van de effectmeting uit dit tweede jaar (2013-2014) leest u in de tweede factsheet Playing for Success.

  De totale onderzoeksrapportage 2012-2015 is hier na te lezen. Het onderzoek laat zien dat alle betrokkenen zeer positief zijn over het programma. De leerkrachten, ouders en de Playing for Success-docenten zien dat de leerlingen zich positief ontwikkelen bij Playing for Success Rotterdam, vooral als het gaat om assertiviteit en zelfvertrouwen. Uit het effectonderzoek komt ook naar voren dat de schoolprestaties op het gebied van woordenschat beter zijn ontwikkeld bij de leerlingen die deelnamen aan Playing for Success Rotterdam ten opzichte van de controlegroep. Wat het meest opvalt, is dat het programma vooral effectief is voor leerlingen waar het programma zich in hoofdzaak op richt, namelijk kinderen met laag cognitief zelfvertrouwen. Bij deze leerlingen namen de soft skills sterker toe dan bij de rest van de deelnemers.

  Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft het bestuur van Stichting Playing for Success besloten om het programma te continueren; in samenwerking met alle betrokken partijen. Ook Stichting De Verre Bergen blijft de komende vier jaar betrokken bij het programma.

Share:

People also viewed